โควิด-19

ด่วนมาก "สภากาชาดไทย" ประกาศแผนใหม่กระจาย "วัคซีนโควิด" "moderna"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สภากาชาดไทย" ออกประกาศด่วนที่สุดเรื่อง แนวทางการบริหาร "วัคซีนโควิด" "moderna" เรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 38 จังหวัด

"สภากาชาดไทย" ออกประกาศด่วนที่สุดเรื่อง แนวทางการบริหาร "วัคซีนโควิด" "moderna" เรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 38 จังหวัด โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ตามที่ "สภากาชาดไทย" ได้จัดสรร "วัคซีนโควิด" "moderna" ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ 

 

  1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์
  2. ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป 
  3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล 
  4. ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนหนังสือ 
  5. บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการดวัคซีนให้ประชาชนครั้งนี้และบุคคลที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน เนื่องจากติดขัดระเบียบกฎหมายทางราชการ และได้มีการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ไปแล้ว นั้น

 

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ได้กำหนดการจัดหาวัคซีนนำมาฉีดให้กับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแนวทางหรืออยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการฉีควัคซีนตามโครงการนี้ต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นลำดับแรก สภากาชาดไทยจึงขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna เพิ่มเติมดังนี้

 

 

1. ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สำรวจจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย พร้อมรายชื่อสำรองอีกร้อยละ 30 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนตามแบบฟอร์ม Whitelist ของระบบหมอพร้อม ส่งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของกลุ่มเป้าหมาย

 

และให้ส่งบัญชีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้ว ให้สภากาชาดไทยเพื่อนำไปตรวจสอบคุณสมบัติตามรายชื่อของกลุ่มเป้าหมายกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจมีการนำรายชื่อดังกล่าวแสดงทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเพื่อห้สาธารณชนตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสด้วย ก่อนนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบหมอพร้อมต่อไป ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้สภากาชาดไทย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ผ่านอีเมล์ [email protected] โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อมูลต่างๆ ได้ที่ลิงค์ shorturl.asia/067rS

 

2. ในการกำหนดจำนวนประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่ม ว่าจะฉีดให้กลุ่มใดจำนวนมากน้อยเท่าใดนั้น ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเรียงลำดับความสำคัญจาก กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5 ตามลำดับ ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 4 และ กลุ่มที่ 5 นั้น ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน หรือห้ามนำไปฉีดเป็นวัคซีนเข็มที่ 3 โดยเด็ดขาดเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากยังไมได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แต่อย่างใด

 

3. เนื่องจากมีบางจังหวัดจะขอเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซน โดยอ้างว่าประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่ม ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วนั้น จังหวัดจะต้องมีการแสดงข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานที่ชัดเจนว่าประชาชนทั้ง 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว จึงจะขอขยายหรือเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้ โดยจะต้องให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีมติรับรองการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวด้วย แล้วส่งไปยังสภากาชาดไทยพิจารณาก่อน

 

อนึ่ง สภากาชาดไทยขอเรียนว่า โครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างสภากาชาดไทยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและสังคมเป็นอย่างมาก จึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการได้โปรดช่วยกันดูแลกำกับการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยความโปร่งใสและเคร่งครัดด้วย

 

ด่วนมาก "สภากาชาดไทย" ประกาศแผนใหม่กระจาย "วัคซีนโควิด" "moderna"

 

ด่วนมาก "สภากาชาดไทย" ประกาศแผนใหม่กระจาย "วัคซีนโควิด" "moderna"

 

CR สภากาชาดไทย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด