คอลัมนิสต์

'พรรคการเมือง' กับ นโยบายจุดคานงัด 'ประเทศไทย'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สร้าง ‘สัมมาชีพ’ เต็มพื้นที่ ยิ่ง 'พรรคการเมือง' มีนโยบายจุดคานงัด คนในชาติมีเป้าหมายร่วมกัน จะเกิดพลังร่วมมหาศาลที่เขยื้อน ‘ประเทศไทย’ ออกจาก 'หลุมดำ' แห่งวิกฤตการเรื้อรัง

นโยบายจิปาถะแก้วิกฤตประเทศไม่ได้

 

ประเทศไทยติดอยู่ในหลุมดำแห่งวิกฤตการณ์มาเป็นเวลานาน ก้าวออกมาไม่ได้ เป็นการบรรจบของวิกฤตหลาย ๆ อย่าง เข้ามาเชื่อมโยงกันเป็นวิกฤตใหญ่ ทำให้ประเทศเสียโอกาสและประชาชนทุกข์ยากลำเค็ญ ซึ่งไม่ควรเป็นอย่างนั้น ประเทศไทยมีทรัพยากรเพื่อการพัฒนามหาศาล มากเกินพอที่จะทำให้คนไทยทุกคนอยู่ดีมีสุข แต่กลับเป็นอยู่ร้อนนอนทุกข์ เพราะความอ่อนแอทางปัญญา

 

นโยบายเป็นปัญญาสูงสุดของชาติใดชาติหนึ่ง ถ้านโยบายดีประเทศก็วัฒนะ แต่ถ้าไม่ดีก็หายนะ ยกตัวอย่างสงครามยูเครน ซึ่งทำให้ผู้คนตายเป็นเบือ บ้านเมืองพังพินาศย่อยยับ สงครามเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ แต่ผู้นำกลับนำไปสู่สงคราม ฉะนั้น บทบาทของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่การบริหารจิปาถะแบบที่นายกรัฐมนตรีในอดีตที่ผ่านมามักจะทำกัน ซึ่งผิดบทบาท บทบาทของผู้นำ คือ นำทิศทางที่ถูกต้องและพาทั้งประเทศเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

 

“ถ้ามีจุดคานจัดที่ถูกต้องข้าพเจ้าสามารถงัดโลกทั้งใบได้” อาร์คิมิดีส

 

จุดคานงัดเป็นเครื่องทุ่นแรง ที่สามารถงัดของที่หนัก ๆ ได้ ขนาดโลกทั้งใบยังงัดได้ เมื่อประเทศทั้งประเทศทรุด จะซ่อมแซมโน่นนิดนี่หน่อยก็ไม่หายทรุด แต่ต้องหาจุดคานงัดที่เหมาะเพื่องัดประเทศให้หายทรุด กุญแจจึงอยู่ที่ว่า อะไรคือจุดคานงัดประเทศไทย ซึ่งเมื่องัดตรงนี้ที่เดียว ประเทศไทยจะหายทรุด โดยทุกส่วนจะดีขึ้นหมด

 

การสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่คือจุดคานงัดประเทศไทย

 

สัมมาชีพ หมายถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ ทำให้หลุดหนี้มีเงินออมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

 

ฉะนั้น “สัมมาชีพ” จึงเป็นทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม ศีลธรรม และสิ่งแวดล้อม

 

“เต็มพื้นที่” หมายถึง ทุกคน ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ เต็มพื้นที่ประเทศไทย

 

สัมมาชีพเต็มพื้นที่ จึงทำให้เกิดสุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญาณ ทำให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และระบบเศรษฐกิจของประเทศมั่งคั่ง มั่นคง เพราะประชาชนจะมีอำนาจซื้อมาก ทำให้เศรษฐกิจมหภาคเติบโต และมั่นคง เพราะอยู่บนฐานที่แข็งแรงของตนเอง ไม่ขึ้นกับระบบเศรษฐกิจโลกที่วูบไหว พลิกผัน และวิกฤตได้ตลอดเวลา

 

เมื่อผู้คนมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ ความชั่วช้าต่าง ๆ ก็จะหายไป เช่น การลักขโมย การพนัน ยาเสพติด เพราะทุกคนมีชีวิตที่สมบูรณ์ มีศักดิ์ศรีในตัวเอง ไม่ต้องไปหาอะไรมาเติมเต็ม เช่น ยาเสพติด ความฟุ่มเฟือย ความรุนแรง

 

พระสอนธรรมะแบบลอยตัว เช่น ศีล 5 ไม่ได้ผลดอก ต้องอยู่ในบริบทของสัมมาอาชีโว ศีลธรรมจึงจะบังเกิด สัมมาชีพเต็มพื้นที่จึงเป็นปัจจัยให้เกิดความร่มเย็น เป็นสุข และศีลธรรม จึงกล่าวว่า

 

สัมมาชีพเต็มพื้นที่เป็นจุดคานงัดประเทศไทย

ฉะนั้น ต้องทำนโยบายจุดคานงัดประเทศไทยให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ

 

ถ้าพรรคการเมืองมีนโยบายจุดคานงัดประเทศไทย ก็ทำได้ไม่ยาก

(Great leader is great communicator)

 

ผู้นำไม่ใช่อรหันต์แห้ง แต่เป็นนักสื่อสารที่ยิ่งใหญ่ สามารถสื่อสารให้คนทั้งประเทศ เกิดเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ร่วม หรือมีความมุ่งมั่นร่วมกัน คนไทยไม่มีความมุ่งมั่นร่วมกัน ไปคนละทางสองทางเหมือนแย้ลงรู จึงไม่มีกำลังขับเคลื่อนประเทศไปสู่สิ่งดี เมื่อใดคนไทยมีความมุ่งมั่นร่วมกัน จะเกิดพลังร่วมมหาศาลที่เขยื้อนประเทศไทยออกจากหลุมดำแห่งวิกฤตการเรื้อรัง

 

คนไทยจะมีความมุ่งมั่นร่วมกันได้ เมื่อมีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถสื่อสารให้คนไทยทั้งประเทศมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วม ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีประเภทบริหารจิปาถะ

 

ในการเลือกตั้งคราวนี้ ขอให้ประชาชนกำหนดทิศทางที่จะให้พรรคการเมืองทำ และเลือกพรรคการเมืองที่มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารนำคนไทยไปสู่ความมุ่งมั่นร่วมกัน

 

ทรัพยากรอันมหาศาลเพื่อพัฒนาประเทศไทย 8 ระบบหรือมรรค 8 เพื่อพัฒนาประเทศไทย

 

ระบบต่าง ๆ 8 ระบบดังรูป คือ

  1. ระบบรัฐทั้งพลเรือนและกองทัพ
  2. ระบบการเมือง
  3. ระบบเศรษฐกิจ
  4. ระบบสุขภาพ
  5. ระบบการศึกษา
  6. ระบบศาสนา
  7. ภาคประชาสังคม
  8. ระบบการสื่อสาร

 

'พรรคการเมือง' กับ นโยบายจุดคานงัด 'ประเทศไทย'

 

ตรงกลางคือแผ่นดินไทย หรือฐานล่างของประเทศ ซึ่งมักมีการพัฒนาอย่างบูรณาการ โดยมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่เป็นจุดคานงัด

 

ระบบทั้ง 8 เสมือนเป็นผนัง 8 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านเชื่อมโยงกับพื้นล่างหรือฐานของประเทศ

 

ลองพิจารณาระบบทั้ง 8 ทีละระบบ จะเห็นว่าเป็นทรัพยากรเพื่อการพัฒนามหาศาลเพียงใด แต่ที่แล้วมาระบบเหล่านี้ต่างคนต่างไป ที่เรียกว่าพัฒนาแบบแยกส่วน ทุกส่วนต้องบูรณาการกับพื้นที่ ซึ่งมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่เป็นจุดคานงัด

 

“มรรคสมังคี” หมายถึง มรรคทั้ง 8 บูรณาการกัน

 

ถ้ารัฐบาลใหม่ มีผู้นำที่มีนโยบายจุดคานงัดประเทศไทย แล้วนำให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ ก็ไม่เป็นการยากอะไรที่จะสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ได้จริง และงัดประเทศไทยขึ้นมาผงาด เป็นแผ่นดินศานติสุข

 

ขอให้สื่อมวลชนทำการเผยแพร่เรื่องนี้อย่างกว้างขว้าง ให้คนไทยรู้ความจริงอย่างทั่วถึง จนเกิดกระแสสังคมต้องการเห็นจุดคานงัดประเทศไทย

 

กระแสสังคมก็จะทำให้เกิดนโยบาย และผู้นำนโยบาย

นี้คือประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

 

ประชาธิปไตย = ประชาชนมีอธิปไตยในการกำหนดนโยบาย ในการขับเคลื่อนนโยบาย และในการได้รับผลความสำเร็จในนโยบาย

“กระแสสังคม” = ปัญญาร่วม (Collective wisdom) ของประชาชน

กระแสสังคมเกิดจากระบบการสื่อสารที่นี้

 

บัดนี้เรามีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้า หลายช่องทางการสื่อสารมากมาย สามารถสื่อสารให้ประชาชนรู้ความจริงอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

 

นี้คือประชาธิปไตยทางตรงที่คนทั้งประเทศสามารถเข้าร่วม โดยเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ การสื่อสารจึงเป็นทรัพยากรอันยิ่งใหญ่ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งประเทศ

 

ขอให้ปี2566 เป็นปีที่คนไทยค้นพบเส้นทางประชาธิปไตยที่แท้จริง ที่พลิกโฉมประเทศ จากประเทศที่ป่วยเรื้อรัง เป็นประเทศสุขภาพดี ที่คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ และมีความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย อยู่บนแผ่นดินที่เป็นไทเป็นธรรม

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด