Program Online

(คลิป)โรงเรียน 'นานาชาติ NIST' นานาชาติกลางกรุงที่แรกจัดสอนหลักสูตร IB

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

(คลิป) โรงเรียน 'นานาชาติ NIST' นานาชาติกลางกรุงค่าเทอมครึ่งล้าน สอนหลักสูตร IB ที่แรกของเมืองไทย สอนให้เด็กเลือกเส้นทางด้วยตนเองโดยไม่ต้องห่วงตัวเลข

โรงเรียน "นานาชาติ NIST" เดิมชื่อโรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยมูลนิธิการศึกษานานาชาติ ปัจจุบันก่อตั้งมาเป็นปีที่ 30  โดยมีกลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติในประเทศไทย (UN Thailand) ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียน ด้วยจุดประสงค์ที่จะจัดทำโรงเรียนนานาชาติที่เปิดสอนหลักสูตรที่เป็นนานาชาติจริงๆ (truly international school) คือจัดระบบการศึกษานานาชาติโดยยึดถือตามหลักการขององค์การสหประชาชาติและความเป็นสากล เคารพในความแตกต่างของบุคคล เพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 

เน้นการเป็นพลโลกอันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสานึกที่ดีในการทำประโยชน์และพัฒนาสังคมส่วนรวม สามัคคี เคารพวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง และอยู่รวมกันอย่างสันติสุขเพื่อเป็นพลโลกที่สมบูรณ์แบบ พันธกิจ ของโรงเรียนคือสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนา ส่งเสริมความเป็นเลิศและคุณค่าชีวิต และค่านิยม 4 ประการ ของโรงเรียนคือ เที่ยงธรรม (Integrity) ยึดถือในหลักธรรมาภิบาล เอื้ออาทร (caring) เมตตาและเข้าใจผู้อื่น สานสังคม (community) ให้ความสำคัญต่อชุมชนและความเป็นพลเมืองและพลโลก และ อุดมปัญญา (growth mindset) ตั้งใจ มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ปัจจุบันเรามีนักเรียนประมาณ 1,767 คน จาก 77 ประเทศ ส่วนเด็กไทยก็มีอยู่ประมาณ 25%

 

ความโด่ดเด่นและความแตกต่างของโรงเรียน "นานาชาติNIST" 

1.การเรียนรู้การบริการที่ NIST (Service Learning at NIST) การเรียนรู้การบริการเป็นองค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรการเรียนรู้ที่ NIST เพราะเราตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะพลเมืองโลก


2.หลักสูตร Global Citizen Diploma (GCD) ที่โรงเรียนนานาชาตินิสท์ นอกจากหลักสูตรไอบีที่เข้มข้นแล้ว ยังมีการเสริมหลักสูตร GCD สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาต่อปลาย ซึ่งยังไม่มีโรงเรียนนานาชาติอื่นในประเทศไทยจัดการเสริมหลักสูตรดังกล่าว 


3.Creativity Action Service (CAS): CAS เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของโปรแกรม IB เด็กนักเรียนทุกคนจำเป็นต้องผ่าน CAS เพื่อที่จะได้รับวุฒิไม่ว่าจะเป็น Diploma Programme หรือ Certificate Programme

 

โรงเรียนนานาชาติ NIST


อย่างไรก็ตามการจัดเรียนการสอนและคุณภาพทางการศึกษา จะสังเกตได้ว่าเราให้ความสำคัญ เท่ากัน ถึงแม้ว่าชั่วโมงเรียน อาจจะไม่เท่ากันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด