ศรัทธาสายมู

อ่านประวัติ ของ 'พระพรหมดิลก' หลังรับโปรดเกล้าคืนสมณศักดิ์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อ่านข้อมูลประวัติของ 'พระพรหมดิลก' หลังมีพระบรมราชโองการ โปรดสถาปนาสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามเดิม

18 มี.ค.2566 มีประกาศพระบรมราชโองการ โปรดสถาปนาสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ให้พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม ที่ปรึกษาคณะสงฆ์วัดสามพระยา ในราชทินนามเดิม ที่ "พระพรหมดิลก" โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนสมณศักดิ์ และราชทินนามมาก่อน

พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม)
ชื่อของ พระพรหมดิลก กลับมาเป็นที่รับรู้รับทราบของสังคมอีกครั้ง หลังจากเงียบหายไป ภายหลังได้กลับมาครองจีวร หลังถูกตั้งข้อกล่าวหากระทำการทุจริตและถูกดำเนินคดีอาญา ในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ โดยทุจริต พร้อมกับพระอีกหลายรูปจากวัดสามพระยา วรวิหาร และวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
สำหรับประวัติของ พระพรหมดิลก เดิมชื่อ เอื้อน นามสกุล กลิ่นสาลี เกิดเมื่อวันที่ 13 ก.ค.  2488 ณ บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 6 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

พระพรหมดิลก อุปสมบทเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2510 ที่วัดมหาพล ต.นครหลวง อ.นครหลวง มีเจ้าอธิการพัฒน์ ติสฺสสุวณฺโณ วัดปรีดาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการคต โฆสิโต วัดมหาพล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอุดมนครกิจ (วาส สุนฺทโร) วัดตะโหนด เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า หาสธมฺโม

พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม)
ด้านวิทยฐานะ
พ.ศ. 2523 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค
พ.ศ. 2526 ปริญญาโท (สาขาบาลีและการศึกษาทางพระพุทธศาสนา) ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย
พ.ศ. 2529 ปริญญาเอก (สาขาบาลีและการศึกษาทางพระพุทธศาสนา) ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย


ด้านงานปกครอง
พ.ศ. 2530 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดสามพระยา วรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2533 เป็นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พ.ศ. 2536 เป็นรองเจ้าคณะภาค 1 (กรุงเทพมหานคร - นนทบุรี - ปทุมธานี - สมุทรปราการ)
พ.ศ. 2537 เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. 2539 เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดสามพระยา วรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2545 เป็นเจ้าคณะภาค 14 (นครปฐม - สุพรรณบุรี - กาญจนบุรี - สมุทรสาคร)
พ.ศ. 2553 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. 2556 เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
24 พ.ค. 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) มีพระบัญชาให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. 2561 เป็นที่ปรึกษาคณะสงฆ์วัดสามพระยา วรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 

พระพรหมดิลก เคยเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดสามพระยาวรวิหาร และอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดสามพระยา สำนักเรียนบาลี,บาลีศึกษาที่มีพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์ให้ความสนใจเข้าศึกษา และมีผลสอบไล่ได้เป็นจำนวนมากของประเทศ

พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม)
ช่วงเวลาการต้องถูกดำเนินคดี พระพรหมดิลก เข้ารับทราบข้อกล่าวหาว่าจากคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรมตามที่ภาครัฐราชการกำหนด และถูกคุมขังในเรือนจำเนื่องจากไม่ได้รับการประกันตัวในการต่อสู้ทางคดีความในกระบวนการยุติธรรมของศาลในระยะแรก พระพรหมดิลกไม่ได้ยินยอมสละสมณเพศ และประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมตามพระธรรมวินัยธรรมเนียมของพระภิกษุสงฆ์ มาโดยตลอด สวมใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรม 


ต่อมาศาลได้ยกฟ้องในข้อกล่าวหากระทำการทุจริตและถูกดำเนินคดีอาญา ในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ โดยทุจริต จึงได้คืนสู่สมณเพศเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 ณ พระอุโบสถวัดสามพระยา วรวิหาร กรุงเทพมหานคร มีชื่ออย่างพระสงฆ์ทั่วไปว่า พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม ก่อนที่จะได้รับพระบรมราชโองการ โปรดสถาปนาสมณศักดิ์อีกครั้ง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ