ศรัทธาสายมู

มหาเถรสมาคม แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มหาเถรสมาคม ประชุมครั้งที่ 14/2566 ตั้งรักษาการเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ พร้อมรับทราบ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่30พ.ค.ที่ผ่านมา ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2566

การประชุมมหาเถรสมาคม 14/2566

โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14 ประจำปีพุทธศักราช 2566

โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ
     1. มติมหาเถรสมาคมรับทราบ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก 26 มิ.ย. 2566
     2. มติมหาเถรสมาคมรับทราบรายงาน เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต-ตรัง-กระบี่ (ธรรมยุต) ดังนี้
     - พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน) ฉายา โชตฺยาวตฺโต อายุ 63 พรรษา 43 เจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม และรองเจ้าคณะภาค ๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต-ตรัง-กระบี่ (ธรรมยุต)
     3. มติมหาเถรสมาคม อนุมัติ เรื่องการแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะดังนี้
    - พระครูปิยวัชรคุณ (เผือก) ฉายา ปิยธมฺโม อายุ 79 พรรษา 58 เจ้าอาวาสวัดช่อม่วงและเจ้าคณะอำเภอบางลาด ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

- พระครูพุทธรัตนาภิบาล (ชะโอน) ฉายา รตนโชโต อายุ 72 พรรษา 52 เจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
    - พระบวรรัตนวงศ์ (เฉื่อย) ฉายา อภิวํโส อายุ 79 พรรษา 59 เจ้าอาวาสวัดพิกุลแก้วและเจ้าคณะตำบลบางแก้ว-แหลมผักเบี้ย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม
    - เจ้าอธิการจรินทร์ ฉายา ฐิโตภาโส อายุ 76 พรรษา 59 เจ้าอาวาสวัดดอนผิงแดด และเจ้าคณะตำบลบางขุนไทร-ปากทะเล ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม
    - พระครูปฐมสิริคุณ (ทัน) ฉายา มนฺตชาโต อายุ 81 พรรษา 38 เจ้าอาวาสดอนยอ และเจ้าคณะเจ้าคณะตำบลบางปลา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางเลน
    
    - พระครูจินดากิจจานุรักษ์ (ทวี) ฉายา ครุธมฺโม  อายุ 80 พรรษา 57 เจ้าอาวาสวัดจินดาราม และเจ้าคณะตำบลบางช้าง จังหวัดนครปฐม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสามพราน


 4. มติมหาเถรสมาคม อนุมัติพระเถระไปปฏิบัติศาสนกิจในการจัดประชุมสมัยสามัญประจำสหภาพพระธรรมทูตทวีปยุโรป ณ ราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ และสหราชอาณาจักร
     
5. มติมหาเถรสมาคม อนุมัติต่อหนังสือเดินทางพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 33 รูป อนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 16 รูป
     
  6. มติมหาเถรสมาคม อนุมัติให้พระเถระเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจศึกษาดูงาน การอนุรักษ์คำภีใบลาน ณ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
     
     7. มติมหาเถรสมาคม รับทราบ รายงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
     
    8. มติมหาเถรสมาคมรับทราบ การกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกำหนดวันสอบดังนี้ 
     (1) นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบ วันที่ 23 - 26ต.ค. 2566
     (2) นักธรรมชั้นโท - เอก กำหนดสอบ วันที่ 29 - 30 พ.ย. และวันที่ 1 - ธ.ค. 2566 
     (3) ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันพฤหัสบดีที่ 7 ธ.ค.2566
    9. มติมหาเถรสมาคม เห็นชอบ เรื่องการประกาศใช้ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะจังหวัด และรองเจ้าคณะภาค พ.ศ. 2566
    10. มติมหาเถรสมาคมรับทราบ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างและแนวทางการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. …

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด