ศรัทธาสายมู

สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง ' พระธรรมวชิรญาณ 'เป็น เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง แต่งตั้ง 'พระธรรมวชิรญาณ' ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รูปที่ 8


เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชา แต่งตั้ง พระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) อายุ 68 พรรษา 48 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรฯ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรฯ โดยจะมีพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 9 มี.ค. นี้

พระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

สำหรับประวัติ ของ พระธรรมวชิรญาณ เกิดวันที่ 11 ต.ค. 2496 ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นพระมหาเถระด้านวิปัสสนากรรมฐาน ที่ผ่านมาได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสำคัญทางคณะสงฆ์มาโดยตลอด ปี 2558 เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ปี 2559 เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธ) ปี 2559 เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธ) ปี 2561 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร ปี 2565 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรฯ.

ประกาศงานรับพระบัญชาพระสังฆราช
ลำดับสมณศักดิ์ ปี 2540 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณคณาภรณ์ ปี 2548 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิญาณ ปี 2558 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสังวรญาณ ปี 2564 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมวชิรญาณ.
เอกสารพิธีการงานรับพระบัญชาพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

สมณศักดิ์ ปี 2538 เป็นเปรียญธรรม 7 ประโยค , 5 ธันวาคม 2540 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณคณาภรณ์ , 5 ธันวาคม 2548 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิญาณ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

เอกสารพิธีการงานรับพระบัญชาพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
5 ธันวาคม 2558 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสังวรญาณ ภาวนาวิธานดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี , 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมวชิรญาณ ปฏิภาณธรรมสาธก วิปัสสนาวิธานดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร

ด้านลำดับเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ผ่านมานับแต่อดีต มีเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน 8 รูป ได้แก่ 
1. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎ หรือ พระวชิรญาณเถระ พ.ศ. 2380- พ.ศ. 2394
2. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พ.ศ. 2394- พ.ศ. 2435
3. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พ.ศ. 2435  - พ.ศ. 2464
4. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  พ.ศ. 2464  - พ.ศ. 2501
5. พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ)  พ.ศ. 2501 -พ.ศ. 2504
6. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2556
7. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2565
8. พระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต)  พ.ศ2566 เป็นต้นไป
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด