พระเครื่อง

ตำนานโพชฌังคปริตร บทสวดมนต์ที่เชื่อว่า ช่วยให้หายจากโรค

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตำนานโพชฌังคปริตร บทสวดมนต์สำคัญ พระพุทธเจ้า แสดงให้กับ พระมหากัสสปเถระ กับ พระจุนทเถระ ได้อาพาธหนัก เมื่อสดับแล้วหายอาพาธ

โพฌังคปริตร คือ ปริตรกล่าวถึงโพชฌงค์ ซึ่งเป็นองค์แห่งการรู้แจ้งแล้วอ้างสัจวาจานั้นมาพิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดี มีประวัติว่า สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ พระมหากัสสปเถระได้อาพาธหนักที่ถ้ำปิปผลิคูหา พระพุทธเจ้าได้เสด็จเยี่ยมและแสดงโพชฌงค์เจ็ด เมื่อพระเถระสดับโพชฌงค์เหล่านี้ ได้เกิดความปีติว่า โพชฌงค์เจ็ดเคยปรากฏแก่เราในขณะรู้แจ้งสัจธรรมหลังออกบวชแล้วเจ็ดวัน คำสอนของพระพุทธองค์เป็นทางพ้นทุกข์โดยแท้ ครั้นดำริเช่นนี้ พระเถระได้เกิดปีติอิ่มเอิบใจ ทำให้เลือดในกายและรูปธรรมอื่นผ่องใส โรคของพระเถระจึงอันตรธานไปเหมือนหยดน้ำกลิ้งลงจากใบบัว นอกจากนั้น พระพุทธเจ้ายังตรัสโพชฌงค์เจ็ดแก่กระมหาโมคคัลลานเถระผู้อาพาธที่ภูเขาคิชกูฏอีกด้วย ครั้นพระเถระสดับโพชฌงค์นี้แล้วก็หายจากอาพาธนั้นทันที อนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันนั้น ทรงพระประชวรหนัก จึงรับสั่งให้พระจุนทเถระสาธยายโพชฌงค์เจ็ด ครั้นสดับแล้วพระองค์ทรงหายจากพระประชวรนั้น
 

โพชฌังคปริตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นร้อยแก้ว มีปรากฏในมหาวรรคสังยุตปฐมคิลานสูตร , ทุติยคิลานสูตร และตติยคิลานสูตร ส่วนโพชฌังคปริตรในปัจจุบัน เป็นร้อยกรองที่พระเถระชาวลังการจนาขึ้น โดยนำข้อความจากพระสูตรมาประพันธ์เป็นร้ยกรอง (พระปริตร แปลพิเศษ ฉบับพม่า หน้า9)
 


โพชฌงค์เจ็ดมีดังต่อไปนี้ คือ

1. สติสัมโพชฌงค์   องค์แห่งการรู้แจ้ง คือสติ

2. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ องค์แห่งการรู้แจ้ง คือการรู้เห็นธรรม

3. วิริยสัมโพชฌงค์  องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความเพียร

4. ปีติสัมโพชฌงค์  องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความอิ่มใจ

5. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์  องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความสงบใจ

6. สมาธิสัมโพชฌงค์  องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความตั้งมั่น
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ