พระเครื่อง

ไหว้ขอพร พระเจ้าตาก ที่วัดประจำรัชกาลกรุงธนบุรี วัดอินทารามวรวิหาร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อารามหลวงประจำรัชกาล สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี กราบพระแท่นวิปัสสนา ขอพรด้านความสำเร็จ

นับแต่การสถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสุมทร เป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งใหม่ของราชอาณาจักร สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงพยายามฟื้นฟูบริบทต่าง ๆ ทั้ง การเมือง การทหาร การค้า การปกครอง รวมทั้ง การพระศาสนา พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธา ในพระราชพงศาวดารจะพบการที่ทรงศึกษาวิปัสสนา และทรงปฏิสังขรณ์วัดต่าง ๆ หนึ่งในวัดที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ และทรงมีพระราชศรัทธา นั่นคือ วัดบางยี่เรือนอก หรือ นามที่คนปัจจุบันรู้จักว่า วัดอินทารามวรวิหาร

วัดอินทารามวรวิหาร
วัดอินทารามวรวิหาร เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา  เดิมเรียกว่า “วัดบางยี่เรือนอก” คู่กับวัดราชคฤห์ซึ่งเรียกว่า “วัดบางยี่เรือใน”  วัดนี้ไม่ปรากฏว่าผู้ใดสร้างและสร้างมาแต่ครั้งใด  เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงตั้งเมืองธนบุรีเป็นเมืองหลวง  ทรงพอพระราชหฤทัยวัดนี้ และทรงบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ และสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ  ใช้เป็นที่ประกอบพระราชกุศลอย่างใหญ่ ๆ หลายครั้ง

วัดอินทารามวรวิหาร
ภาพสะท้อนความสำคัญของวัดอินทาราม มีระบุให้เห็นใน พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) เนื้อหาใจความระบุถึงไว้ว่า 

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

“ณ วันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย เสด็จไปบำเพ็ญพระกรรมฐาน ณ พระอุโบสถวัดบางยี่เรือ, แล้วทรงพระประสาทเลื่อมใสศรัทธาอุทิศถวายเรือขมวดยาปิดทองคำทึบหลังคาสีสักหลาดเหลืองลำหนึ่ง คนพาย 10 คน, พระราชทานเงินตราคนละ 2 ตำลึง และพาเข้าให้บวชเป็นปะขาว.”

อีกส่วนเนื้อหาในพระราชพงศาวดาร ได้ระบุถึงเหตุการณ์ คราว กรมพระเทพามาตย์ พระราชนนีของพระองค์ สวรรคต เกี่ยวกับ วัดอินทารามวรวิหาร ว่า 


“ณ วันจันทร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย เชิญพระอัฐิสมเด็จพระพันปีหลวงลงเรือแห่แต่ฉนวนน้ำเข้าไปพระเมรุวัดบางยี่เรือใน นิมนต์พระสงฆ์ สบสังวาสหมื่นหนึ่ง ถวายพระมหาทานเป็นอันมาก. สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงศีล บำเพ็ญพระธรรมแรมอยู่พระตำหนักวัดบางยี่เรือนอก 5 เวน, แล้วให้ทำกุฏิถึง 120 กุฏิ แล้วให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปและพระเจดีย์ วิหาร. คูริมพระอุโบสถนั้นให้ขุดลงแล้วปลูกบัวหลวง, ชำระแผ้วถางให้กว้างออกไปกว่าแต่ก่อน แล้วอาราธนาพระสงฆ์ฝ่ายคณะวิปัสสนามาอยู่ ณ กุฏิซึ่งทำถวาย.”

จึงเห็นได้ว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงมีพระราชศรัทธาต่อ วัดอินทารามวรวิหาร มากน้อยขนาดไหน 

วัดอินทารามวรวิหาร

วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่หลังแผ่นดินธนบุรีอีกครั้ง โดยพระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง) ต้นตระกูลศรีเพ็ญ ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 3 โดยมีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น บูรณะของเดิม และสร้างถาวรวัตถุมากมาย รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามใหม่ว่า "วัดอินทาราม" สืบมาจนปัจจุบัน
ไหว้ขอพร พระเจ้าตาก ที่วัดประจำรัชกาลกรุงธนบุรี วัดอินทารามวรวิหาร

ภายในวัดหลังการปฏิสังขรณ์ครั้งหลัง มีการปรับปรุงมากมาย พระอุโบสถหลังใหม่ เป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธชินวร" พระประธานของวัด ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ซึ่งพระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง) ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดเมื่อครั้นบูรณปฏิสังขรณ์วัดใหม่

ไหว้ขอพร พระเจ้าตาก ที่วัดประจำรัชกาลกรุงธนบุรี วัดอินทารามวรวิหาร
พระอุโบสถหลังเดิม สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบธนบุรี แต่เดิมไม่มีหน้าต่างภายใน
พระพุทธรูปฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นพระประธานภายในพระอุโบสถหลังเดิม ปางตรัสรู้ ภายในองค์พระประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

ไหว้ขอพร พระเจ้าตาก ที่วัดประจำรัชกาลกรุงธนบุรี วัดอินทารามวรวิหาร
พระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และพระอัครมเหสีของพระองค์ มีจุดสังเกตคือ เจดีย์ที่มียอดเป็นลักษณะบัวกลุ่มเถา 7 ชั้น เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส่วนเจดีย์องค์ถัดไปที่มียอดลักษณะเป็นปล้องไฉน 13 ปล้อง เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จกรมหลวงบาทบริจา (พระนางสอน) ผู้เป็นพระอัครมเหสีของพระองค์

ไหว้ขอพร พระเจ้าตาก ที่วัดประจำรัชกาลกรุงธนบุรี วัดอินทารามวรวิหาร
สำหรับการสักการะบูชา หลายคน ในความเคารพศรัทธา ในองค์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และมักมาขอพร ในด้านความสำเร็จ ความเจริญในหน้าที่การงาน ใครอยากเป็นทหาร ก็มาขอพร โดยจะมีพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงม้าศึก ชูพระแสงดาบ ซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์ชัยชนะ 

ไหว้ขอพร พระเจ้าตาก ที่วัดประจำรัชกาลกรุงธนบุรี วัดอินทารามวรวิหาร ไหว้ขอพร พระเจ้าตาก ที่วัดประจำรัชกาลกรุงธนบุรี วัดอินทารามวรวิหาร ไหว้ขอพร พระเจ้าตาก ที่วัดประจำรัชกาลกรุงธนบุรี วัดอินทารามวรวิหาร ไหว้ขอพร พระเจ้าตาก ที่วัดประจำรัชกาลกรุงธนบุรี วัดอินทารามวรวิหาร ไหว้ขอพร พระเจ้าตาก ที่วัดประจำรัชกาลกรุงธนบุรี วัดอินทารามวรวิหาร
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ