พระเครื่อง

มหาเถรสมาคม แต่งตั้ง พระสังฆาธิการ ทั่วประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มหาเถรสมาคม ประชุมคั้งที่ 24/2565 แต่งตั้ง รองเจ้าคณะจังหวัด พระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด


วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ที่ผ่านมา  ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕
โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ 
๑. พิจารณาอนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) และจังหวัดบึงกาฬ (ธรรมยุต) เป็นกรณีพิเศษ จังหวัดละ ๑ ตำแหน่ง
๒. พิจารณาอนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพิ่มจำนวน ๑ ตำแหน่ง

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕
๓. พิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด ดังนี้
- พระครูบัณฑิตธรรมธาดา (ปัญญา) ฉายา ปญฺญาวโร เจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร และเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
- พระครูศรัทธาโสภิต (ประกอบ) ฉายา วชิรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดไตรธรรมาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 


- พระครูบรรหารวุฒิชัย (ณรงค์ชัย) ฉายา ปญฺญาวุทฺโฒ เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี และเจ้าอาวาสวัดพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. รับทราบรายงานสรุปผลการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕
๕. พิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๘ จำนวน ๖ รูป ดังนี้ 
- พระครูศรีคณาภิรักษ์ (พงศธร เขมจาโร) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และเจ้าคณะอำเภอระโนด ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา รูปที่ ๓
- พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (ธีรภัทร เตชธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดจินตาวาส อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และเจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุง ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง รูปที่ ๒
- พระครูวิมลธรรมรส (บัญชา ชวโน) เจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และเจ้าคณะอำเภอเมืองสตูล ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสตูล รูปที่ ๒

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕
- พระมหาพิภพ ภูริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดหัวควน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี รูปที่ ๒
- พระมหากรกฎ เขมปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดคอกช้าง เจ้าคณะอำเภอธารโต ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดยะลา รูปที่ ๒
 

- พระครูบริหารสังฆานุวัตร (สมใจ กิตฺติสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส รูปที่ ๒

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕
๖. พิจารณาแต่งตั้งพระครูศรีธรรมาวุธ (ศรีวัง สิริมนุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดโภคาจูฑามาตย์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และเจ้าคณะอำเภอเมืองกระบี่ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกระบี่
๗. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๒ รูป ดังนี้
- พระปลัด ฐิติพงศ์ วิชฺชากโร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ในหน้าที่ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์
- พระสมุห์ กฤษฎิ์ กมฺมสุทฺโธ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ในหน้าที่ฝ่ายการสาธารณสงเคราะห์
๘. พิจารณาการขอจัดตั้งสำนักเรียนในส่วนกลาง สำนักศาสนศึกษาวัดทองบน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Website -  www.komchadluek.net
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด