พระเครื่อง

"วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา" วันสำคัญ ของ พุทธศาสนา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วันวาระมหามงคลเวียนบรรจบ "วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา" วันสำคัญ แห่ง พุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญ ถวายผ้าอาบน้ำฝน

"วันอาสาฬหบูชา" เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ คำว่า "อาสาฬหบูชา" ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" ตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๘ ตามปฏิทินจันทรคติของไทย สำหรับปีนี้ ตรงกับวันที่ 13 กรกฏาคม 
    
สำหรับ "วันอาสาฬหบูชา" เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก หรือที่เราเรียกกันว่า ปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ การแสดงธรรมครั้งนั้น ทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้าจนได้ "ดวงตาเห็นธรรม" หรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน จึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธี "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หมายถึงพระพุทธเจ้า บวชให้โดยตรง


“พระอัญญาโกณฑัญญะ” จึงนับได้ว่า เป็นพระสงฆ์รูปแรกในศาสนาพุทธ และด้วยเหตุที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล หรือ อนุพุทธะ เป็นคนแรก จึงทำให้ในวันนั้นมี "พระรัตนตรัย" ครบองค์ 3 บริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
นอกจากนี้ ในวันที่ 14 กรกฏาคม ยังเป็น "วันเข้าพรรษา" เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์จะอธิษฐานว่าจะพำนักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ที่เรียกว่า "จำพรรษา"
 

สำหรับ พิธีเข้าพรรษา ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหนและสิ้นสุดลงในวันขึ้น15 ค่ำ เดือน 11 หรือ "วันออกพรรษา"
  
สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้พระสงฆ์จำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนนั้น ก็เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเผยแผ่ศาสนา ไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งการเดินทางจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก ในช่วงฤดูฝน และเพื่อป้องกันความเสียหาย จากการเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้าน ที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน รวมทั้งการไปเหยียบย่ำสัตว์เล็กสัตว์น้อยโดยไม่ตั้งใจก็ได้
 

นอกจากนี้การจำพรรษาตลอด 3 เดือน จะเป็นโอกาสสำคัญที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วยกัน
    
สิ่งที่ชาวพุทธควรปฏิบัติใน "วันเข้าพรรษา" คือ ทำบุญถวายเทียนพรรษา หรือหลอดไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ผ้าอาบน้ำฝน ตลอดจนเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ ส่วนกิจกรรมในระหว่าง"เข้าพรรษา" คือ เข้าวัดฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิภาวนา งดเว้นสิ่งอบายมุขทั้งปวง อาทิ เหล้า บุหรี่ การพนัน ฯลฯ
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ