พระเครื่อง

ต้าน‘ค่านิยม 12 ประการ’เท่ากับต้านความดี?

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ต้าน‘ค่านิยม 12 ประการ’เท่ากับต้านความดี? : สำราญ สมพงษ์รายงาน

                หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ยึดการปกครองบริหารประเทศด้วยมุ่งหวังที่ลดความขัดแย้งทางการเมืองและสังคม และมีแนวทางต่างๆที่ต้องการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นกับคนในชาติในจำนวนนั้นมีการกำหนด "ค่านิยม 12 ประการ" ขึ้นมาด้วย ซึ่งก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทั้งนี้ก็คงขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของแต่ละบุคคลไม่สามารถที่จะไปก้าวล่างสิทธิส่วนบุคคลได้

                "ค่านิยม 12 ประการ" นั้นคือ 1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10.รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 11.มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป และ12.คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ตัวเอง

                หากพิจารณาแล้วก็มีเนื้อหาคล้ายๆกับเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10 อย่างด้วยกัน 1. นับถือศาสนา 2. รักษาธรรมเนียมมั่น 3. เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ 4. วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน 5. ยึดมั่นกตัญญู  6. เป็นผู้รู้รักการงาน 7. ต้องศึกษาให้เชียวชาญ ต้องมานะบากบั่นไม่เกียจไม่คร้าน 8. รู้จักออมประหยัด 9. ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนา 10. ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ

                เมื่อพิจารณาโดยเนื้อหาก็ไม่ได้แต่กต่างกันเท่าใดนักก็สอดคล้องกับหลักคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคนดีทั่วๆไป

                หลังจากที่ได้สอบพระถามและบุคคลที่มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเพื่อให้วิเคราะห์ว่าค่านิยม 12 ประการตรงตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาข้อใดบ้างสามารถประมวลได้ดังนี้

                1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ตรงกับหลักธรรมว่าด้วย ทิศ 6

                2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม   ตรงกับหลักธรรมว่าด้วย  สัจจะ ทาน ขันติ และอนัตตา  

                3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  ตรงกับหลักธรรมว่าด้วยธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดีคือกตัญญูกับกตเวที

                4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ตรงกับหลักธรรมว่าด้วยหลักการศึกษาทั่วไปและจัดอยู่ในหัวข้อธรรมในมงคล 38 ประการ

                5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

                6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  ตรงกับหลักธรรมคือ  มีศีลธรรมก็ตรงตัวอยู่แล้ว มีสัจจะ หลักของทาน มีความเมตตากรุณามุทิตาตามหลักพรหมวิหาร 4 ประการ

                7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

                8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

                9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                10.รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

                11.มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ตรงกับหลักธรรมคือธรรมเป็นโลกบาลคือธรรมคุ้มครองโลก 2 ประการคือ หิริคือความละอายต่อบาป และโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาป

                และ12.คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ตัวเอง

                แม้นว่าจะมีเสียงต้าน สำหรับ น.ส.นันทิยา สว่างวุฒิธรรม ว่าที่อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวถึงการขับเคลื่อนงาน สวธ. ในปี 2558 ว่า ได้ปรับยุทธศาสตร์การทำงานของ สวธ.ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องการรื้อฟื้นค่านิยมที่ดีงาม 12 ประการของคนไทยให้กลับคืนมา โดยจะดำเนินการ 4 กิจกรรมหลัก คือ 1.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในมิติวัฒนธรรม โดยคัดเลือกเยาวชนจาก 5 ภูมิภาคมาเข้าค่ายเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตรายการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รณรงค์ให้คนไทยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 2.โครงการเสริมสร้างน้ำใจไมตรีเพื่อความสามัคคีในสังคม ผลิตละครสั้น และสารคดี เกี่ยวกับน้ำใจไมตรีและค่านิยม 12 ประการ เช่น การสร้างน้ำใจด้วยการมอง ยิ้ม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส รู้จักมารยาทในสังคม
      
                3.โครงการสืบทอดประเพณี ค่านิยม และความเป็นไทย ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ไทย-อังกฤษ ประชาสัมพันธ์การจัดประเพณีสำคัญของประเทศไทย นำร่องจากการเผยแพร่ประเพณีลอยกระทง ในเดือนพฤศจิกายนนี้ จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย ผลิตสารคดีสั้นชุดเด็กสร้าง “ยิ้ม ไหว้ ขอบคุณ ขอโทษ” เพื่อปลูกฝังมารยาทแก่เด็กไทย กิจกรรมการประกวดดนตรีไทย  และดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติเฉลิมพระเกียรติ และ 4.โครงการส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินงานทางวัฒนธรรม เช่น การอบรมอาสาสมัครวัฒนธรรม อบรมผู้นำลูกเสือวัฒนธรรม การคัดเลือกสภาวัฒนธรรมดีเด่นประจำปี 2558 กิจกรรมสานรอยยิ้มอิ่มความสุขกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

                ดังนั้น หากไม่มีอคติกับตัวบุคคลหรือการเข้ามาของตัวบุคคลแล้ว ค่านิยม 12 ประการนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่สร้างความเสียหายอะไรเป็นการฝึกสมาธิได้อีกทาง และมีแต่ผลดีกับบุคคลที่นำหลักธรรมเหล่านี้ไปแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นไม่มีข้อไหนที่สนับสนุนให้มีการโกงเลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ