พระเครื่อง

ปลุกหัวใจผู้หญิง...หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์

ปลุกหัวใจผู้หญิง...หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปลุกหัวใจผู้หญิง...หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์ : มองนอกดูใน โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต www.sdsweb.org

              เดือนมีนาคมที่ผ่านมา องค์การยูเนสโกได้เชิญข้าพเจ้าในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผลงานสตรีเพื่อการเฉลิมฉลองสตรีสากลกับยูเนสโกติดต่อกันมาแล้ว ๓ ปี ให้ไปเป็นองค์ปาฐกในเรื่อง ‘ศักยภาพสูงสุดของผู้หญิง ในการจัดการประชุมระดับโลก ‘ศักยภาพสูงสุดของผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศ (The Highest Potential of Womenfor Peace and International Understanding) ที่ประเทศฝรั่งเศส
   
              “...ถ้าพูดถึงผู้หญิง เราจะไม่พูดเรื่องเพศ เราจะพูดเรื่อง ‘หัวใจผู้หญิง...หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์’ ถ้าคุณเคารพการได้เกิดของคุณในเพศหญิงที่มีหัวใจผู้หญิง...หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์ คุณจะเห็นว่าศักยภาพของผู้หญิงที่สามารถไปได้อย่างสูงสุดคือมีอิสรภาพ อิสรภาพจากความทุกข์ ผู้หญิงที่มีสติรู้ทันกาย รู้ทันใจ ผู้หญิงที่ฝึกหายใจให้เป็น ใช่เพียงแต่ได้หายใจ แต่หายใจให้เป็นอย่างมีสติปัญญา มีสติอารักขาชีวิตในขณะนั้น และเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกที่มากระทบให้เป็นประโยชน์ ผู้หญิงที่ฝึกฝนที่จะใช้การกระทบที่มีโลกมากระทบให้เป็นประโยชน์ คือ มีได้...มีเสีย มีได้ลาภ...เสื่อมลาภ ได้ยศ...เสื่อมยศ มีสรรเสริญ...มีนินทา มีสุข...มีทุกข์ ผู้หญิงกลุ่มนี้จะเป็นผู้หญิงที่มีหัวใจที่รู้เท่าทันโลก จะเป็นผู้หญิงที่เมื่อมีสิ่งใดมากระทบ ก็จะรู้ทันไหว ใจตื่น ไม่จมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใด ผู้หญิงคนนี้แหละที่จะมีหัวใจที่จะกรุณาอย่างลึกซึ้งต่อทุกเหตุการณ์บนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่เห็นอยู่ทางโลก หรือความรุนแรงของอารมณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อใดที่เรารู้ทันอารมณ์ ไม่หลงอารมณ์ เราก็จะเป็นผู้หญิงที่รู้รอดและปลอดภัย เป็นผู้หญิงที่มีใจบริสุทธิ์แจ่มใส ตั้งมั่นควรแก่การทำงาน และไม่ถูกหลอกด้วยความปรุงแต่งอย่างมีอวิชชา...เราปฏิเสธการถูกโลกกระทบไม่ได้ แต่เมื่อเราถูกกระทบ รู้ทันกระเทือน และไม่ใช้กิริยาของเราในปัจจุบันกรรมที่กระแทกให้เกิดความเจ็บปวด เราก็รักษาโลกได้ เราได้ใช้ศักยภาพสูงสุดในการรักษาโลก เพราะเรารักษาใจ และถ้าใจของเรามีจิตที่ควรกับการงานด้วยความไม่หวั่นไหว ใจจึงอยู่กับโลกได้อย่างที่โลกเป็น โดยใจไม่เป็นทุกข์ นี่คือศักยภาพของผู้หญิง ของมนุษย์ที่จะไปถึงอิสรภาพที่แท้จริง...”
   
              ฯพณฯ แคทาลิน โบเย ประธานที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฮังการีประจำยูเนสโก ได้กล่าวเปิดการประชุม ความตอนหนึ่งว่า “...ดิฉันเชื่อว่า ผู้หญิงมีบทบาทที่เป็นเอกลักษณ์ อยู่ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ที่สำคัญที่สุด ผู้หญิงสามารถมีบทบาทที่สำคัญในการเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ และวิธีการที่จะไปถึงจุดนั้นได้ต้องเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์ และเป็นวิธีการที่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ แต่แนวทางนั้นๆ จะหาได้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน และการปรองดองกันก่อน และดิฉันเชื่อว่าผู้หญิงมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการนี้ เพราะดิฉันเชื่อว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อยากเห็นชุมชนของตนเองตกอยู่ในความขัดแย้ง ดิฉันเชื่อว่าผู้หญิงมีศักยภาพอย่างใหญ่หลวงที่จะดูแลให้สันติภาพเกิดขึ้น ทำให้การปรองดองเจริญเติบโต และมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนของตัวเอง ผู้หญิงเราสามารถทำงานไปด้วยกันในการหาคำตอบที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่าย อันจะนำมาซึ่งสถานการณ์ที่ชนะด้วยกัน...”
   
              ในขณะที่ ฯพณฯ วีรพันธุ์ วัชราทิตย์ เอกอัครราชทูตไทยประจำ ณ กรุงปารีส และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก ได้กล่าวในฐานะประธานการจัดประชุม เพื่อตอบรับต่อกระแสการเปลี่ยนของสังคมโลกไปสู่ความสมดุลแห่งพลังระหว่างหญิงกับชายไว้อย่างน่าสนใจ “…ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในเรื่องสตรีเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าสตรีไทยมีโอกาสเป็นผู้นำ และมีโอกาสในการตัดสินใจทางการเมืองมากขึ้น รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาสตรีขึ้นแล้ว กองทุนนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพสตรี สร้างเจตคติและค่านิยมเรื่องความเสมอภาคของสตรี ส่งเสริมให้สตรีเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และการเข้าถึงทรัพยากรได้ทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับเรื่องโอกาสในการพัฒนาของสตรีในทุกด้าน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพ และการกระจายรายได้ ทำให้ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้นำสตรีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก…”
   
              และจากการปาฐกถาของข้าพเจ้า ทำให้ ฯพณฯ แคทาลิน โบเย ขอเวลาคุยกับข้าพเจ้าเป็นการส่วนตัวว่าเราจะทำงานร่วมกันได้อย่างไร ด้วยว่าเธอเชื่อมั่นในเรื่องของลมหายใจ
   
              อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ข้าพเจ้าได้ประสบจากการเดินทางครั้งนี้ก็คือ ข้าพเจ้าได้เห็น ‘ใจ’ ของ คุณไพลิน ศายะวงศ์ ผู้หญิงไทยธรรมดาๆ ที่ไปเปิดร้านอาหารในต่างแดน (เมื่อ ๒ ปีก่อนเธอได้มาปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานเป็นเวลา ๘ วัน) แต่ด้วยความที่มีหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ และหัวใจโพธิสัตว์ เธอจึงทำทุกวิถีทางให้งานในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี หลังจากงานประชุมจบลง เธอได้มาพบข้าพเจ้าด้วยน้ำตาที่เอ่อท้นและกล่าวว่า สิ่งที่เธอได้ทำลงไปทั้งหมด ก็เพื่อให้รู้ว่า ถ้าผู้หญิงมีโอกาส ผู้หญิงจะสามารถช่วยโลกได้
    
              ขณะที่เขียนบทความนี้ ข้าพเจ้าอยู่ที่ประเทศอินเดียกับคณะผู้หญิงจำนวน ๑๒๐ ชีวิต เป็นนักบวชเกือบ ๗๐ ชีวิต ในโครงการ ‘บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์’ จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาปฏิบัติบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และคณะจากอินเดียจะกลับถึงประเทศไทยในวันที่ ๑๒ เมษายน และจะบวชพุทธสาวิกา ณ เสถียรธรรมสถาน อีกเกือบ ๑๐๐ ท่าน ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 
              ขอเชิญผู้ที่มีหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์มาร่วมกุศลโดยพร้อมหน้ากัน    
           ธรรมสวัสดี 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง