พระเครื่อง

วัดบ้านแพนบวชเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่๗

วัดบ้านแพนบวชเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่๗
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

๒-๒๒เม.ย.วัดบ้านแพนบวชเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่๗

             โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่น ๗ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ ๕๗ พรรษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับคณะสงฆ์วัดบ้านแพน ระหว่างวันที่ ๒-๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ทั้งนี้ มีการบรรพชาสามเณรจำนวน ๘๙ รูป และอบรมเยาวชนจำนวน ๕๐ คน
 
             โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนของชาติได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีความยึดมั่นในศีลธรรม การกระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา รวมทั้งสามารถประพฤติปฏืบัติตนตามหลักธรรมคำสอนและศาสนาพิธีของพระพุทธศาสนาและสามารถนำหลักธรรมคำสอนโดยเฉพาะหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชนโดยส่วนรวม
 
             ตลอดโครงการมีหลักสูตรและแนวการฝึกอบรม ดังนี้ ๑.ภาควิชาการ วิชาศีลธรรม-จริยธรรม วิชาพุทธประวัติ วิชาศาสนพิธีมารยาทไทย และวิชาธรรมวินัย ๒.ภาคปฏิบัติ ทำวัตรสวดมนต์แปลเช้า-เย็น ปฏิบัติกรรมฐาน แผ่เมตตา ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวัน ฝึกอาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร และบทสวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดโต๊ะหมู่บูชา ศาสนพิธี มารยาทชาวพุทธ และ ๓.ภาคกิจกรรม สนทนาธรรมะ นันทนาการ ทัศนศึกษา ทำกิจกรรมกลุ่ม แบบถาม/ตอบปัญหาธรรมะ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ประกาศอุดมการณ์ (ปฏิญาณตน) และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
             ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนวัดบ้านแพน กับหลวงพ่อพูน สอบถามข้อมูลที่ โทร.๐-๓๕๒๐-๑๔๗๕, ๐๘-๙๖๖๔-๒๑๗๖

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง