30 ส.ค.2557 คนไทยเฮลั่น!! ได้ ครม. คณะที่ 61

ไม่ได้ใบ้ห้วย แต่วันนี้ในอดีต คือวันที่คนไทยได้ ครม.ชุดที่ 61 จำกันได้หรือไม่ แถม 4 ปีผ่านไป เรายังได้เห็นการปรับครม.ไปแล้วถึง 5 ครั้ง!! บอกแล้วว่าไม่ได้ใบ้หวย!

         ในที่สุดหลังจาก เกิดรัฐประหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะเป็นผู้บัญชาการทหารบก

         และแล้ววันนี้เมื่อ 4 ปีก่อน คนไทยก็ได้ คณะรัฐมนตรีคณะที่ 61 เมื่อ วันที่ 30 ส.ค.2557       

          ทั้งนี้ ในวันนี้เอง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          และคณะรัฐมนตรีไทยชุดนี้ก็คือ ครม.ชุดที่ 61 ซึ่งมีจุดเด่นหลายอย่าง เช่น เป็นคณะรัฐมนตรีไทยคณะแรก ที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั้งประเทศ ยาวนานที่สุดในบรรดาคณะรัฐมนตรีไทย โดยใช้ระหว่าง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2558 

          และเป็นคณะรัฐมนตรีที่อยู่ครบ 4 ปี ในรอบ 13 ปี นับจาก คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54 ซึ่งก็ไม่ใช่ครม.ชุดไหน แต่เป็น คณะรัฐมนตรี ของอดีตนายกฯ ที่ชื่อ ทักษิณ ชินวัตร นั่นเอง

          นอกจากนี้ กล่าวสำหรับรัฐประหารที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ ก็นับเป็นรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์ไทย โดยรัฐประหารดังกล่าวเกิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์การเมืองซึ่งเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม 2556 เพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ และอิทธิพลของทักษิณ ชินวัตร ในการเมืองไทย

30 ส.ค.2557  คนไทยเฮลั่น!!  ได้ ครม. คณะที่ 61

          อนึ่ง คณะรัฐมนตรีไทยเป็นคณะบุคคลที่ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในราชอาณาจักรไทย คณะรัฐมนตรีเป็นกลุ่มบุคคลหลักที่ขับเคลื่อนส่วนราชการต่างๆของรัฐบาลไทย

          สมาชิกของคณะรัฐมนตรีนั้นจะได้รับการเสนอชื่อโดยนายกรัฐมนตรีและได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งประกอบไปด้วย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะ

          คณะรัฐมนตรีไทยนั้นมีขึ้นครั้งแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิบไตยตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าคณะกรรมการราษฎร

          และหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2475 จึงเปลี่ยนมาเรียกว่าคณะรัฐมนตรี และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

          จำนวนรัฐมนตรีในคณะนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้อยู่ขณะนั้น ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีได้ไม่เกิน 35 คน

30 ส.ค.2557  คนไทยเฮลั่น!!  ได้ ครม. คณะที่ 61

          จนถึงขณะนี้ ครม. ประยุทธ์ ได้มีการปรับมาแล้ว 5 ครั้ง

          โดย ครม.ประยุทธ์ 1 ซึ่งเป็น ครม.ชุดแรกของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มีทั้งหมด 32 คน ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม, ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี, นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี, พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

           พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม, นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง, นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมช.ต่างประเทศ, นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา, พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์, พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคม, พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน, พล.อ.ฉัตรชัย สาริ กัลยะ รมว.พาณิชย์, นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย, พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม, พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน, นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม, นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ, นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ, นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข, นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข และนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม

ครม.ประยุทธ์ 2

         เกิดขึ้นช่วง เดือน พ.ย. 2557 โดยเสริมทัพเพิ่มเข้ามาช่วยงาน 2 คนคือ นายอำนวย ปะติเส มาเป็น รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ มาเป็น รมช.กระทรวงการคลัง โดยไม่ได้ปรับคนออก ถือเป็น ครม.ประยุทธ์ 2

ครม.ประยุทธ์ 3

         เกิดขึ้นในเดือน ส.ค.2558 เป็นการมีการปรับ ครม.ครั้งใหญ่ 20 ตำแหน่ง มีรัฐมนตรีหน้าใหม่ จำนวน 10 คน โดยเป็นการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจจากทีมของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร มาเป็นทีมของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ โดย ครม.ประยุทธ์ 3 ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี, พล.อ.ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม, พล.อ.ธนะศักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี, พล.ร.อ.ณรงค์ รองนายกรัฐมนตรี, พล.อ.อ.ประจิน รองนายกรัฐมนตรี, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, นายวิษณุ รองนายกรัฐมนตรี, นายสุวพันธุ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, ม.ล.ปนัดดา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

30 ส.ค.2557  คนไทยเฮลั่น!!  ได้ ครม. คณะที่ 61

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 ถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 (ครม.ประยุทธ์ 3)

         พล.อ.อุดมเดช รมช.กลาโหม, นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง, นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ, นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา, พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, พล.อ.ฉัตรชัย รมว.เกษตรและสหกรณ์, นายอาคม รมว.คมนาคม, นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมช.คมนาคม, พล.อ.ดาว์พงษ์ รมว.ศึกษาธิการ, นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

         พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน, นางอภิรดี รมว.พาณิชย์, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์, พล.อ.อนุพงษ์ รมว.มหาดไทย, นายสุธี รมช.มหาดไทย, พล.อ.ไพบูลย์ รมว.ยุติธรรม, พล.อ.สุรศักดิ์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายวีระ รมว.วัฒนธรรม, นายพิเชฐ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นพ.ธีระ เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ, นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร รมว.สาธารณสุข และนางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม

          สำหรับรัฐมนตรีหน้าใหม่ที่เข้ามา ประกอบด้วย นายสมคิด นายอภิศักดิ์ นายสุวิทย์ นายอุตตม นายออมสิน นพ.ธีระเกียรติ และนางอรรชกา ส่วนรัฐมนตรีที่ถูกปรับออกคือ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร นายยงยุทธ นายสมหมาย นายปีติพงศ์ นายพรชัย และนายจักรมณฑ์

ครม.ประยุทธ์ 4

          ผ่านไป 1 ปี ในเดือนธันวาคม 2559 มีการปรับ ครม.เกิดขึ้นอีกครั้ง หลังมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ดาว์พงษ์ และ พล.อ.ไพบูลย์ เป็นองคมนตรี ทำให้ตำแหน่งว่างลง พล.อ.ประยุทธ์จึงมีการแต่งตั้งคนใหม่เข้าแทน พร้อมกับปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี 12 ตำแหน่ง โดย ครม.ประยุทธ์ 4 ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์, พล.อ.ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม, พล.อ.ธนะศักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี, พล.ร.อ.ณรงค์ รองนายกรัฐมนตรี, พล.อ.อ.ประจิน รองนายกรัฐมนตรี, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, นายวิษณุ รองนายกรัฐมนตรี, นายออมสิน รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายสุวิทย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

          พล.อ.อุดมเดช รมช.กลาโหม, นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง, นายวิสุทธิ์ รมช.คลัง นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ, นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รมช.ต่างประเทศ, นางกอบกาญจน์ วัฒน วรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา, พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, พล.อ.ฉัตรชัย รมว.เกษตรและสหกรณ์, นางชุติมา บุณยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์, นายอาคม รมว.คมนาคม, นายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคม, นายธีระเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ, ม.ล.ปนัดดา รมช.ศึกษาธิการ, พล.อ.สุรเชษฐ์ รมช.ศึกษาธิการ, นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม, นายพิเชฐ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

          พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน, นางอภิรดี รมว.พาณิชย์, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์, พล.อ.อนุพงษ์ รมว.มหาดไทย, นายสุธี รมช.มหาดไทย, นายสุวพันธุ์ รมว.ยุติธรรม, พล.อ.สุรศักดิ์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน นายวีระ รมว.วัฒนธรรม, นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร รมว.สาธารณสุข และนางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม

          การปรับ ครม.ในครั้งนี้ ไม่มีการถูกปรับออก แต่มีรัฐมนตรีหน้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามา และสลับตำแหน่งกันหลายตำแหน่ง โดยรัฐมนตรีหน้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือ นายวีระศักดิ์ พล.อ.ศิริชัย นายพิชิต และนายสนธิรัตน์ ขณะที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ และ พล.อ.ไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรี

ครม.ประยุทธ์ 5

          มีขึ้นวันที่ 24 พ.ย.2560 โดยมีความเปลี่ยนแปลงถึง 16 ตำแหน่ง มีรัฐมนตรีหน้าใหม่ 10 คน ขณะเดียวกันมีรัฐมนตรีชุดเดิม 7 คนต้องหลุดจากรัฐบาล ในจำนวนนี้คือ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร และพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้า คสช. ที่หลุดจากตำแหน่งในรัฐบาลหลังร่วมก่อรัฐประหารกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อปี 2557

          โดยมีรัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

          1. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี, พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี, นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รมช.กระทรวงกลาโหม, นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.กระทรวงคมนาคม, พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงพลังงาน

          นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.กระทรวงพาณิชย์, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.กระทรวงพาณิชย์, นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.กระทรวงยุติธรรม, นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมช.การกระทรวงศึกษาธิการ,

30 ส.ค.2557  คนไทยเฮลั่น!!  ได้ ครม. คณะที่ 61

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 ถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (ครม.ประยุทธ์ 5)

          และให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

          พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรองนายกรัฐมนตรี, นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี,พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล เป็น รมช.กระทรวงกลาโหม, นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็น รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็น รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายกฤษฎา บุญราช เป็น รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายลักษณ์ วจนานวัช เป็น รมช.กระทรวงเกษตร และสหกรณ์, นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร เป็นรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็น รมช.กระทรวงคมนาคม, นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ เป็น รมว.กระทรวงพลังงาน, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็น รมว.กระทรวงพาณิชย์, นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นรมช.กระทรวงพาณิชย์, พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็น รมว.กระทรวงยุติธรรม อีกตําแหน่งหนึ่ง

            พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นรมว.กระทรวงแรงงาน, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นายอุดม คชินทร เป็นรมช.กระทรวงศึกษาธิการ, นายสมชาย หาญหิรัญ เป็น รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม 

///////

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

วิกิพีเดีย

https://mgronline.com/politics/detail/9600000118922

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่