โปรดเกล้าฯ ให้เอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีพระบรมศพในหลวง ร.9

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ วันที่ 129

          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นวันที่ 129 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง

          เวลา 10.30 น. นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ตัวแทนตระกูลปราสาททองโอสถ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดอัมพวัน วัดโกรกหว้า จ.นครราชสีมา, วัดน้อยนพคุณ วัดอรุณาราชวราราม วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ, วัดป่าเส้า จ.ลำพูน, วัดสุวรรณคูหา จ.พะเยา, วัดบ้านห้วยน้ำขาว จ.กาญจนบุรี, วัดกู้ จ.นนทบุรี ที่สวดพระพุทธมนต์ โดยมี ข้าราชการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 8 และหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 117 คณะที่ 1-3, บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮิตาชิ ออโต้โมทีฟ ซิทเต็มส์ ชลบุรีจำกัด, บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี-คณะผู้บริหาร 1-4, ตระกูลปราสาททองโอสถ, บริษัท ไทยวราพร เปเปอร์ จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศล

        ต่อมาเวลา 14.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดอัมพวัน วัดบ้านส่อง วัดหมื่นไวย วัดศรีบุญเรือง วัดโกรกหว้า วัดใหม่สุนทร วัดนารกอรพิมพ์ วัดหนองโบสถ์ประชาสรรค์ จ.นครราชสีมา สวดมาติกาและสดับประกรณ์ถวายพระบรมศพ โดยมี นักเรียนเก่าวชิราวุธ รุ่น 48, หลักสูตรแบรนด์เคยู อีเอ็กซ์ที, นิสิตปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร รุ่นที่ 31 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะเพื่อนปริญญาโทวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล, คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, วิทยาลัยบรมราชชนนี สุพรรณบุรี, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, โรงเรียนเขมมะสิริอนุสสรณ์ และโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

          เวลา 17.00 น.กุมารศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สมาคมชาวเหนือ, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยจันทรเกษม, สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด, หลักสูตรเดอะเน็กซ์เรียล มหาวิทยาลัยชินวัตร, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, น.ส.วิจิตรา พจน์อริยะ พร้อมครอบครัว และ นายวิเชียร สุขสถาวรพันธุ์ พร้อมคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดอัมพวัน วัดบ้านส่อง วัดหมื่นไวย วัดศรีบุญเรือง วัดโกรกหว้า วัดใหม่สุนทร วัดนารกอรพิมพ์ วัดหนองโบสถ์ประชาสรรค์ จ.นครราชสีมา สวดมาติกาและสดับปกรณ์ถวายพระบรมศพ

          เวลา 19.00 น. เครือรสากรุ๊ป, บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด, บริษัทเอ็ม.เจ. บางกอกวาวล์และฟิตติ้ง จำกัด, บริษัท กันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง จำกัด, บริษัท ภูเก็ตเก็บทรัพย์ธุรกิจ จำกัด, กลุ่มบริษัทแคนนอน, บริษัท ไทดี เทรดดิ้งเซอร์วิส จำกัด, บริษัท สำนักพิมพ์วันทิพ จำกัด, จังซีลอน คลินิก ภูเก็ต, บริษัท คุณาภัทร จำกัด และบริษัท ทัชพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล โดยมีพระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ


เปิดอ่าน