พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในหลวง ร.9

ภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ อุทิศถวายในหลวง ร.9

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในหลวง ร.9

         วันที่ 12 มีนาคม 2560 ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นวันที่ 50 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน) ถวาย พระบรมศพ การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ เวลา 10.00 น., 14.30 น., 17.00 น. และเวลา 19.00 น. รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง

          เวลา 10.00 น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัด 10 โมง โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดสัมมาธัญญาวาส วัดบำเพ็ญเหนือ วัดยานนาวา วัดบางแวก วัดราชวรินทร์ กรุงเทพฯ และ วัดไทยพุทธาราม ออสเตรเลีย สวดพระพุทธมนต์ ในการนี้ พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ รับถวายภัตตาหารเพล สดัปกรณ์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ โดยมี เทศเมืองกระทุ่มแบน, เทศบาลเมืองอ้อมน้อย,เทศบาลเมืองบางกรวย, สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง, เทศบาลเมืองกระทู้, เทศบาลนครภูเก็ต, เทศบาลตำบลสามชุก, องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่, นายดำรง สิมปพัฒนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ, องค์การบริหารส่วนตำบลกระติบ และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้องร่วมเป็นเจ้าภาพ


เปิดอ่าน