พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพในวันที่ 79

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ ในขณะที่พรุ่งนี้ 1 มกราคม 2560 สำนักพระราชวังปิดการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ 1 วัน

พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพในวันที่ 79

  เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นวันที่ 25 โดยในวันนี้มีหน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดการะทรวงมหาดไทย การไฟฟ้า กรมการปกครอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การตลาด กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  เมื่อเวลา 07.08 น.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งดำเนินเป็นวันที่เจ็ดสิบเก้า จากนั้นจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมศพ กราบหน้าพระบรมโกศพระบรมศพ จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วถวายภัตตาหารแด่พระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชราชวรมหาวิหาร และวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่ค่ำวันที่ 30 ธันวาคม 
  จากนั้นเวลา 10.30 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม จำนวน 8 รูป จากวัดระฆังโฆสิตาราม และวัดวัดบวรนิเวศวิหาร


เปิดอ่าน