13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

ข่าวทั่วไป  :  13 มี.ค. 2561

วันช้างไทย จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น

          13 มี.ค.61- มูลนิธิพระคชบาล วังช้างอยุธยา แล เพนียด นำช้างจำนวน 70 เชือก ร่วมทำพิธีบังสุกุล กระดูก ให้ช้างที่ล้ม (ช้างตาย) โดย พระครูเกษมจันทวิมล วัดป้อมรามัญ เลี้ยงอาหารช้างโต๊ะจีนช้าง โดยมีประชาชน เด็กนักเรียน มาร่วมให้อาหารช้าง ณ หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง ม.3 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

       13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

           ทั้งนี้กิจกรรม วันช้างไทย ริเริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้นวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอมติตามลำดับขั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี

           13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

           โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันช้างไทย และได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2541

             13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

     เรื่อง/ภาพ : ธัชดล ปัญญาพานิชกุล (Tatchadon Panyaphanitkul)

      (อ่านข่าวเกี่ยวข้อง) 13 มีนา วันช้างไทย "ชีวิตนี้อุทิศเพื่อช้าง"
 

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

          ขณะที่ เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเเทศ เข้าร่วมกิจกรรม " วันช้างไทย " ที่บริเวณส่วนจัดแสดงช้างเอเชีย สวนสัตว์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคมทุกปีซึ่งภายในงานมีบุพเฟ่อาหารช้างประกอบด้วยผลไม้นานาชนิดที่ช้างชื่นชอบ นิทรรศการวันช้างไทย เพื่อกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของชาติมาตั้งแต่สมัยโบราณ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลช้าง(Green Zoo ) ปัจจุบันสวนสัตว์สงขลามีช้างที่อยู่ในความดูแลจำนวน 3 เชือก

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

13 มีนาคม "วันช้างไทย" (ภาพชุด)

          เรื่อง/ภาพ  : จรูญ ทองนวล (Charoon Thongnual)