กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง !! 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ "เมาสุรา"

ข่าวทั่วไป  :  19 พ.ค. 2560

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งนายทะเบียน ที่ 11/2560 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย

 

               เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.mratchakitcha.soc.go.th/ เผยแพร่ คำสั่งนายทะเบียน ที่ 11/2560 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง !! 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ "เมาสุรา"

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

               ข้อ 1 คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียน ที่ 11/2560 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย”

               ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อต่อไปนี้ของกรมธรรม์ประกันภัย ตามคำสั่งนายทะเบียน ที่ 22/2551 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

               (1) ข้อ 7.6 ของหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

               (2) ข้อ 9.3 ของหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

               (3) ข้อ 7.1.10 แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

               (4) ข้อ 7.6 ของหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

               (5) ข้อ 9.3 ของเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10) แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง !! 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ "เมาสุรา"

               (6) ข้อ 6.6 ของหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

               (7) ข้อ 9.3 ของหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

               (8) ข้อ 6.6 ของหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกรวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

               (9) ข้อ 6.6 ของหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยรวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

               (10) ข้อ 9.3 ของเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10) แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยรวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

               ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อยกเว้น “การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์” สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

               ข้อ 4 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทนในข้อที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 และข้อ 3 “การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดให้ถือว่าเมาสุรา”

               ข้อ 5 คำสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 


เปิดอ่าน