"สะพัด"กฤษฏาดึง"บุญธรรม เลิศสุขีเกษม"รองปลัดมท.ข้ามห้วยนั่งป

การเมือง  :  17 พ.ค. 2561

"สะพัด"กฤษฏาดึง"บุญธรรม เลิศสุขีเกษม"รองปลัดมท.ข้ามห้วยนั่งปลัดเกษตรฯแทน"เลิศวิโรจน์"ลาออกก่อนเกษียณทำงานการเมืองโผโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงรอบแรกถึงสมคิด

 

         17 พฤษภาคม 2561 แหล่งข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่านายกฤษฏา บุญราช รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอโผโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงรอบแรก ให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่คุมกระทรวงเกษตรฯดูถึงความเหมาะสมแล้ว  

 

          โดยให้ นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แทนนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงฯ มาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มาเป็นรองปลัดกระทรวง  

 

         ส่วนนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)มาเป็นเลขาธิการสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แทน นายสุรจิตต  อินทรชิต เลขาธิการส.ป.ก.มาเป็นรองปลัดกระทรวง และนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ( มกอช.)มาเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดไปเป็นเลขาธิการมกอช. ตามเดิมที่เคยเป็นตำแหน่งนี้มาก่อนเป็นรองปลัดกระทรวง

 

         แหล่งข่าว กล่าวว่าสำหรับกรมหม่อนไหม ให้นายวสันต์  นุ้ยภิรมย์ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ขึ้นเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม แทน นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม ที่เกษียณราชการ และนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ขึ้นอธิบดีกรมการข้าว แทนนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ที่อาจโยกไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หรือขึ้นเป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯแทนนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯที่จะเกษียณราชการ

 

        "ระหว่างนี้ยังมีกระแสข่าวนายเลิศวิโรจน์ อาจจะลาออกก่อนเกษียณเพื่อทำงานการเมือง โดยนายกฤษฏา อาจจะดึงนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่ายโสธร มาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯในช่วงที่ยังหาคนเหมาะสมมานั่งปลัดกระทรววงเกษตรฯไม่ได้"

         

 

         แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับ ซี 11 ซี 10 และซี 9 เกษียณอายุราชการเดือนตุลาคม 2561 นี้ จำนวนมาก เช่น นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวง นายสัตว์แพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวง และมีผู้ตรวจราชการ 4 ราย ได้แก่ นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ นางจันทร์ธิดา มีเดช นายดิเรก ตนพยอม และนางสาวจิระทรัพย์ ปลอดกระโทก

 

          ระดับอธิบดีเกษียณ 3 ราย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม สำหรับระดับรองอธิบดี 6 ราย เช่น นายสุวัฒน์ เจียระมั่นคง รองอธิบดีกรมการข้าว นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาววิภา เจริญสิริสุนทร นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายยุทธนา นรภูมิพิภัชน์ รองเลขาธิการ มกอช.

 

          นอกจากนี้ยังมีข้าราชการระดับ 9 อีกหลายตำแหน่ง เช่นผู้อำนวยการระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขต เกษตรและสหกรณ์จังหวัด รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในกรมต่างๆ ที่เกษียณราชการพร้อม ทั้งนี้ ปีนี้กระทรวงเกษตรฯ มีข้าราชการเกษียณ 134 ราย อายุครบ 60 ปี ต้องพ้นราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 มีข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง และระดับต้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง รวมถึงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา19