วิป สนช. ยัน กม.ลูกไม่ขัด รธน.

การเมือง  :  12 มี.ค. 2561

"สมชาย"ยัน กม.ส.ส.-ส.ว.ไม่ขัดรธน. ระบุ รัฐธรรมนูญบัญญัติให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ เป็นอำนาจหน้าที่ของ สนช. อย่างชัดเจน

             12 มี.ค.61- นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) เปิดเผยว่า การประชุมวิปสนช.ในวันที่ 13 มี.ค.ไม่ได้มีวาระการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส. และ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. เพราะกฎหมายทั้งสองฉบับผ่านที่ประชุมสนช.ไปแล้ว แต่ถ้าสมาชิก สนช.คนใดจะยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายดังกล่าวก็สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญ

            นายสมชาย กล่าวว่า ส่วนตัวในฐานะเป็นกรรมาธิการวิสามัญที่พิจารณาร่างกฎหมายทั้งสองฉบับคิดว่า  ไม่มีประเด็นปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติให้การพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ เป็นอำนาจหน้าที่ของสนช.อย่างชัดเจน อีกทั้งการพิจารณาของสนช.ที่ผ่านมายังคงเนื้อหาของร่างกฎหมายตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เสนอมายังสนช.ไว้ถึง 90 % โดยมีเพียงการแก้ไขเฉพาะในส่วนบทเฉพาะกาลเท่านั้น

           ส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชอบด้วยรัฐธรรมนูญ นายสมชาย กล่าวว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้ว   ต้องถือว่าเป็นที่สุดส่วนใครจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปก็เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลนั้น


เปิดอ่าน