ครม.อนุมัติปรับเพดานเงินเดือนตำรวจ-ทหาร

ครม.อนุมัติปรับเพดานเงินเดือนตำรวจ-ทหารให้เท่ากับข้าราชการพลเรือน โดยถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 400-1,300 บาท/เดือน มีมติแต่งตั้งโยกย้ายหลายกระทรวง

            22มี.ค.2559 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้กับตำรวจ ทหาร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน

            ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนก่อนหน้านี้ ทำให้เพดานสูงสุดของเงินเดือนข้าราชการพลเรือนอยู่สูงกว่าข้าราชการตำรวจและทหาร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 11/1 ของ พ.ร.บ.ตำรวจและทหาร จึงให้ปรับเพดานสูงสุดของเงินเดือนข้าราชการตำรวจและทหาร ตั้งแต่ชั้นยศสิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ขึ้นไปให้เท่ากับข้าราชการพลเรือน โดยถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 400-1,300 บาท/เดือน
 

เห็นชอบเพิ่มจำนวน“กำนัน - ผญบ.”   
 
             พล.ต.สรรเสริญ  แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอขอให้กรมการปกครองเพิ่มจำนวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยจากเดิมที่มีการจัดอบรมปีละ 380 คน โดยเพิ่มเป็นร้อยละ 5 ของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีอยู่ทั้งหมด หรือประมาณ 3,800 คน ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านคือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุด       
 
             โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ดังนั้นจะต้องช่วยดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกด้าน จะต้องมีข้อมูลความรู้ทั้งเรื่องการปกครอง ความสงบเรียบร้อย เรื่องเศรษฐกิจสังคม สามารถอำนวยความเป็นธรรม รู้เรื่องงานทะเบียนเพื่อเป็นตัวช่วยประสานประชาชน ในหมู่บ้านกับอำเภอ จังหวัด และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ครม.จึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มการฝึกอบรมขึ้นอีกหนึ่งเท่าตามที่กระทรวงมหาดไทยขอ เป็นปีละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีอยู่ทั้งหมด หรือประมาณ 7,600 คน โดยให้ดำเนินการตกลงเรื่องงบประมาณกับทางสำนักงบประมาณ ซึ่งในปัจจุบันมีกำนันในประเทศไทยประมาณ 7,000 คน และผู้ใหญ่บ้านประมาณ 68,000 คน 
 
 
มีมติแต่งตั้งโยกย้ายหลายกระทรวง
 
            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) มีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เสนอคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 45/2559 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) โดยสาระสำคัญของเรื่อง คือ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 45/2559 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
 
            ดังนี้คือ 1. ปรับปรุงข้อความในองค์ประกอบของคณะกรรมการ ลำดับที่ 1.1-1.4 ของคำสั่งสำนัก นายกรัฐมนตรี ที่ 336/2558 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) จาก “ที่ปรึกษาคณะกรรมการ” เป็น “ที่ปรึกษา/กรรมการ” ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
 
            2. เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ลำดับที่ 1.4 ตามข้อ 1. จาก “รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง (นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ)” เป็น “นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ปรึกษา/กรรมการ” 3. เพิ่มเติม คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการในส่วนของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมอบหมาย
 
            นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐฟินแลนด์มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (Mrs. Satu Suikkari-Kleven) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นางกีร์สติ เวสต์ฟาเลน (Mrs. Kirsti Westphalen)
 
            ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. นายภาณุ สังขะวร ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ. 2. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ. ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. 3. นางชุติมา หาญเผชิญ ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 3. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ 4. นายสากล ฐินะกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5. นายเสริมยศ สมมั่น รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 5 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปีแล้ว เมื่อวันที่ 22 เม.ย.58 ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายชื่อดังนี้ 1. นายปรเมธี วิมลศิริ 2. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย 3. นายสุรชาติ จันทวัชรากร 4. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 5. นายชัชวาล จันทร์แสงสุก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้ง นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นวาระที่สอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น จำนวน 4 คน คือ 1. นายสุชัย สถาพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการคลังสินค้า 2. นางสาวสุวิมล พงศ์พิทยานันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการไซโล 3. นายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการห้องเย็น 4. นายวศิน ไสยวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการธนาคารพาณิชย์
 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอแต่งตั้ง นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กษ.
 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง พลตรี ธนิส พิพิธวณิชการ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน