ประโยชน์นานัปการกับงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที

nationzone  :  21 มิ.ย. 2559
จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม, ประโยชน์, นานัปการ, กับ, งาน, จัดระบบ, น้ำ, เพื่อ, เกษตรกรรม, และ, จัด, รูป, สำนักงาน, ที่ดิน, กลาง, ภารกิจ, การ, ดำเนินงาน, ต่อ, จาก, ระบบ, ชลประทาน, หลัก, สู่, การพัฒนา, ไร่นา

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กับภารกิจในการดำเนินงานต่อจากระบบชลประทานหลักสู่การพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา

เป็นการแพร่กระจายน้ำให้ทั่วถึงทุกแปลงและมีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วยงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดิน ซึ่งจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญของเกษตรกร หากเรามีการบริหารจัดระบบน้ำที่ดี มีการจัดรูปที่ดินที่เหมาะสม จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยได้

การจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมเป็นการจัดระบบชลประทานจากทางน้ำชลประทานหรือแหล่งน้ำอื่นใดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรมได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการจัดสร้างถนนหรือทางลำเลียงในไร่นา

การจัดรูปที่ดินเป็นการดำเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ทั่วถึงที่ดินทุกแปลง เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิต โดยการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพื่อจัดผังจัดรูปที่ดินเสียใหม่ ให้มีการจัดระบบชลประทาน จัดสร้างถนนหรือทางลำเลียงในไร่นา การปรับระบบดิน บำรุงดิน การวางแผนการผลิตและการจำหน่ายผลิตผลการเกษตร รวมถึงการแลกเปลี่ยน การรับโอนสิทธิ์ในที่ดิน การให้เช่าซื้อที่ดิน และการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ในการดำเนินงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดินนั้น ย่อมมีผลประโยชน์ และมีผลกระทบเกิดขึ้น ดังนี้

ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดิน

สามารถรับน้ำและระบายน้ำได้ตามต้องการ ช่วยให้ประหยัดน้ำ  มีทางสำหรับการลำเลียงวัสดุทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น ส่งผลให้สามารถใช้เครื่องจักรกลได้ ทำให้ที่ดินมีคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้                                        

ส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดิน นั่นก็คือ

การควบคุมการใช้ที่ดิน มิให้ใช้ทำอย่างอื่นที่มิใช่เกษตรกรรม เว้นแต่ได้รับการอนุญาต เจ้าของที่ดินต้องสละที่ดิน อย่างน้อย 1% แต่ไม่เกิน 7% เพื่อใช้ในการก่อสร้างพื้นที่สาธารณประโยชน์ อาทิ ระบบชลประทาน ถนนทางลำเลียงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าของที่ดินทุกแปลงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และคนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อกำหนดแนวคูและผังแปลง ในการดำเนินงานนั้นต้องมีค่าใช้จ่าย โดยจัดเก็บ 10-20% แต่สามารถนำราคาประเมินที่ดินมาหักลบได้

เป็นการแพร่กระจายน้ำให้ทั่วถึงทุกแปลงและมีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วยงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดิน ซึ่งจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญของเกษตรกร หากเรามีการบริหารจัดระบบน้ำที่ดี มีการจัดรูปที่ดินที่เหมาะสม จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยได้

การจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมเป็นการจัดระบบชลประทานจากทางน้ำชลประทานหรือแหล่งน้ำอื่นใดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรมได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการจัดสร้างถนนหรือทางลำเลียงในไร่นา

การจัดรูปที่ดินเป็นการดำเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ทั่วถึงที่ดินทุกแปลง เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิต โดยการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพื่อจัดผังจัดรูปที่ดินเสียใหม่ ให้มีการจัดระบบชลประทาน จัดสร้างถนนหรือทางลำเลียงในไร่นา การปรับระบบดิน บำรุงดิน การวางแผนการผลิตและการจำหน่ายผลิตผลการเกษตร รวมถึงการแลกเปลี่ยน การรับโอนสิทธิ์ในที่ดิน การให้เช่าซื้อที่ดิน และการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ในการดำเนินงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดินนั้น ย่อมมีผลประโยชน์ และมีผลกระทบเกิดขึ้น ดังนี้

ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดิน

สามารถรับน้ำและระบายน้ำได้ตามต้องการ ช่วยให้ประหยัดน้ำ  มีทางสำหรับการลำเลียงวัสดุทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น ส่งผลให้สามารถใช้เครื่องจักรกลได้ ทำให้ที่ดินมีคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้                                        

ส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดิน นั่นก็คือ

การควบคุมการใช้ที่ดิน มิให้ใช้ทำอย่างอื่นที่มิใช่เกษตรกรรม เว้นแต่ได้รับการอนุญาต เจ้าของที่ดินต้องสละที่ดิน อย่างน้อย 1% แต่ไม่เกิน 7% เพื่อใช้ในการก่อสร้างพื้นที่สาธารณประโยชน์ อาทิ ระบบชลประทาน ถนนทางลำเลียงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าของที่ดินทุกแปลงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และคนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อกำหนดแนวคูและผังแปลง ในการดำเนินงานนั้นต้องมีค่าใช้จ่าย โดยจัดเก็บ 10-20% แต่สามารถนำราคาประเมินที่ดินมาหักลบได้

เป็นการแพร่กระจายน้ำให้ทั่วถึงทุกแปลงและมีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วยงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดิน ซึ่งจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญของเกษตรกร หากเรามีการบริหารจัดระบบน้ำที่ดี มีการจัดรูปที่ดินที่เหมาะสม จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยได้

การจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมเป็นการจัดระบบชลประทานจากทางน้ำชลประทานหรือแหล่งน้ำอื่นใดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรมได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการจัดสร้างถนนหรือทางลำเลียงในไร่นา

การจัดรูปที่ดินเป็นการดำเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ทั่วถึงที่ดินทุกแปลง เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิต โดยการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพื่อจัดผังจัดรูปที่ดินเสียใหม่ ให้มีการจัดระบบชลประทาน จัดสร้างถนนหรือทางลำเลียงในไร่นา การปรับระบบดิน บำรุงดิน การวางแผนการผลิตและการจำหน่ายผลิตผลการเกษตร รวมถึงการแลกเปลี่ยน การรับโอนสิทธิ์ในที่ดิน การให้เช่าซื้อที่ดิน และการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ในการดำเนินงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดินนั้น ย่อมมีผลประโยชน์ และมีผลกระทบเกิดขึ้น ดังนี้

ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดิน

สามารถรับน้ำและระบายน้ำได้ตามต้องการ ช่วยให้ประหยัดน้ำ  มีทางสำหรับการลำเลียงวัสดุทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น ส่งผลให้สามารถใช้เครื่องจักรกลได้ ทำให้ที่ดินมีคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้                                        

ส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดิน นั่นก็คือ

การควบคุมการใช้ที่ดิน มิให้ใช้ทำอย่างอื่นที่มิใช่เกษตรกรรม เว้นแต่ได้รับการอนุญาต เจ้าของที่ดินต้องสละที่ดิน อย่างน้อย 1% แต่ไม่เกิน 7% เพื่อใช้ในการก่อสร้างพื้นที่สาธารณประโยชน์ อาทิ ระบบชลประทาน ถนนทางลำเลียงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าของที่ดินทุกแปลงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และคนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อกำหนดแนวคูและผังแปลง ในการดำเนินงานนั้นต้องมีค่าใช้จ่าย โดยจัดเก็บ 10-20% แต่สามารถนำราคาประเมินที่ดินมาหักลบได้


เปิดอ่าน

5 อันดับ nationzoneฮิต