royal coronation
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

สอศ.จัดทำบิ๊กดาต้าฐานข้อมูลอาชีวะตั้งเป้าปี62เพิ่มสัดส่วนผู้

วันที่ 6 กันยายน 2561 - 07:53 น.
สอศ,กระทรวงแรงงาน
Shares :
เปิดอ่าน 2,016 ครั้ง

สอศ.จัดทำบิ๊กดาต้าฐานข้อมูลอาชีวะตั้งเป้าปี62เพิ่มสัดส่วนผู้เรียน45% : รายงาน  โดย... ชุลีพร อร่ามเนตร -qualitylife4444@gmail.com 

 

          อาชีวะ ตั้งเป้าปี 62 เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนให้ได้ 45% เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็งในทุกวิทยาลัย ผนึกเอกชน-ภาครัฐ จัดทำบิ๊กดาต้า ฐานข้อมูลอาชีวศึกษา เน้นนำไปใช้ได้จริงไม่ใช่ข้อมูลคาดการณ์ ย้ำทุกวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมเผยวิทยาลัยอาชีวะรัฐอยู่ระดับดีเยี่ยม 20 แห่ง ขณะที่วิทยาลัยอาชีวะเอกชนดีเยี่ยม 8 แห่ง เร่งจัดสรรงบประมาณให้ไปปรับปรุงคุณภาพ

 

          วานนี้ (5 ก.ย.61) นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวในงานมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่ผู้บริหารอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เน้น 2 เรื่องสำคัญ คือ การติดตามนโยบายในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาว่า ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
          ซึ่งจากการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปีแห่งการสร้างความเข้มแข็งเรื่องคุณภาพการศึกษา ทำให้พบว่าในปีการศึกษา 2561 สามารถเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพได้เพิ่มขึ้น เป็น 40% จากเดิมปี 2560 เพียง 34% และในปีการศึกษา 2562 ตั้งเป้าจะเพิ่มผู้เรียนให้ได้ถึง 45% ขณะนี้ถือได้ว่าภาพรวมการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพของสอศ.เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นปีแห่งการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเข็มแข็งให้ทุกวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการบริหารจัดการอาชีวะให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     

 

 

          “ปีนี้ สอศ.จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดทำบิ๊กดาต้า โดยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน เป็นต้น เพื่อจัดทำฐานข้อมูลบิ๊กดาต้าอาชีวศึกษาให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งในเรื่องอัตราความต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งทุกวิทยาลัยต้องทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และต้องตั้งศูนย์ประสานงานข้อมูลบิ๊กดาต้าที่เชื่อมโยงกับศูนย์ประสานงานศูนย์ใหญ่ที่จะตั้งอยู่ส่วนกลาง โดยศูนย์ดังกล่าวจะเน้นฐานข้อมูลที่นำไปใช้ได้จริงไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์เหมือนที่ผ่านมา” นายสุเทพ กล่าว

 

          ทั้งนี้ได้มอบหมายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง โดยขอให้ทุกวิทยาลัยได้ดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อไม่ให้งบประมาณต้องถูกตกไปอีก เพราะในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา สอศ.มีงบประมาณตกไปจำนวน 17 ล้านบาท
      
          นายสุเทพ กล่าวต่อไปว่า สอศ.มีการจัดประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ทั้งวิทยาลัยรัฐและเอกชน ทั้งหมด 824 แห่ง แบ่งเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษารัฐ จำนวน 428 แห่งซึ่งเข้าร่วมการประเมินทั้งหมด ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 20 แห่ง ดีมาก 280 แห่ง ดี 124 แห่ง และพอใช้ 4 แห่ง

 


     
          ส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 396 แห่ง จาก 434 แห่ง อยู่ในระดับดีเยี่ยม 8 แห่ง ดีมาก 142 แห่ง ดี 182 แห่ง พอใช้ 33 แห่ง และต้องปรับปรุง 31 แห่ง โดยได้มอบนโยบายชัดเจนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้ดีขึ้นจากการประเมินดังกล่าว โดยจะจัดสรรงบประมาณให้ไปปรับปรุงผ่านตัวชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพโรงเรียน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
     
          อย่างไรก็ตาม สอศ.ขาดแคลนครูอาชีวะจำนวนมาก โดยขณะนี้มีครูอาชีวะประมาณ 14,000 คน ต้องการครูอาชีวะ 33,000 คน ซึ่งมีการวางแนวทางแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าว โดยการขึ้นทะเบียนครูพิเศษ ดึงผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการมาช่วยสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างๆ ดังนั้นหากวิทยาลัยไหนต้องการครูพิเศษสามารถแจ้งมาที่สอศ.ได้ เบื้องต้นได้นำร่องในพื้นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี

 


      
          ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีหน้าที่ผลิตกำลังคน จัดการเรียนการสอนในสายอาชีพ สายเชิงปฏิบัติการ สายเทคนิค สายเทคโนโลยี ซึ่งอาชีวะเป็นกำลังสำคัญ เป็นรากฐานการนำไปสู่การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ขณะนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือยุคดิจิทัล เช่นเดียวกับสถานการณ์แรงงาน ผู้ประกอบการต้องการบัณฑิตสายปฏิบัติการ หรืออาชีวะจำนวนมาก สัดส่วนไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน 
   
          “อาชีวะมีการปรับตัว กำหนดทิศทางการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล รวมถึงจัดการศึกษาตอบสนองนโยบาย 4.0 ผลิต นักศึกษาให้สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมหลัก โดยพัฒนาหลักสูตร เป็นหลักสูตรอาชีวะพรีเมียม หรือโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐใน 7 สาขา ได้แก่ สาขาระบบขนส่งทางราง สาขาแม็คคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาช่างอากาศยาน สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม สาขาโลจิสติกส์ และสาขาเกษตรสมัยใหม่ (สมาร์ทฟาร์มมิ่ง) ใน 27 วิทยาลัย ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วมกับวิทยาลัยต่างประเทศ จบการศึกษาได้รับทวิวุฒิ ซึ่งมี 2 สาขา คือสาขาระบบขนส่งทางราง และสาขาแม็คคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2561” นายสุเทพ กล่าวทิ้งท้าย

 


 

Shares :
เปิดอ่าน 2,016 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ