รวมพลังต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.พังงา เนตรนารี ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เสริมสร้างมีทักษะและภูมิคุ้มกันที่ดี

       ลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.พังงา เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชา จำนวน 350 คน เข้าโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเพื่อเสริมสร้างให้ลูกเสือมีทักษะและภูมิคุ้มกันที่ดี

      นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา  ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการจะขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือของจังหวัดให้รุดหน้าและให้สอดคล้องกับวาระแห่งชาติที่รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการป้องกัน ช่วยเหลือผู้อื่นให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือ  

รวมพลังต้านภัยยาเสพติด

รวมพลังต้านภัยยาเสพติด

       ปัจจุบันนักเรียนเริ่มต้นจากบุหรี่ ถือเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่ง ยาเสพติด ถือเป็นบ่อน “ทำลายชาติ” กระบวนการลูกเสือ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ตนหวังว่าเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกระบวนการลูกเสือ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8-10 กันยายน 2560 ครั้งนี้ จะร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจมิให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตต่อไป

รวมพลังต้านภัยยาเสพติดรวมพลังต้านภัยยาเสพติด

รวมพลังต้านภัยยาเสพติด 


 


เปิดอ่าน