สกอ.ล้อมคอกรับน้องปี60

สกอ.ได้ส่งหนังสือแจ้งประกาศ สกอ.เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

       ภายหลังมีการเผยแพร่คลิปการรับน้องของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านโซเชียลมีเดียในลักษณะที่ไม่เหมาะสม โดยมีรุ่นพี่ปาสิ่งที่คล้ายอุจจาระใส่หน้าน้อง กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งต่อมาได้มีการจากรุ่นพี่ของคณะดังกล่าวชี้แจงว่า สิ่งที่นำมาใช้กับรุ่นน้องนั้นไม่ใช่อุจจาระ แต่เป็นฟักทองบด ปลาร้า เศษผักรวมจากตลาด มะเขือเทศ ซึ่งไม่เป็นอันตราย  นอกจากนี้ ยังมีกรณีการรับน้องของคณะหนึ่ง ที่ระบุว่าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกัน โดยมีการให้รุ่นน้องชายนอนเรียงกันแล้วจับอวัยวะเพศของเพื่อนเป็นแถวๆ และนำนมข้นมาราดบนตัวของรุ่นน้อง ให้เพื่อนรุ่นน้องเลียบริเวณหัวนมนั้น

       เมื่อวันที่ 17 ก.ค.60- ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงเปิดภาคเรียนระดับอุดมศึกษา ดังนั้นจึงเริ่มมีประเด็นในเรื่องการรับน้องที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบายชัดเจน ไม่ให้มีการรับน้องนอกสถานที่ หากจำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบศธ. ว่าด้วยการทัศนศึกษา นอกสถานที่ ซึ่งต้องมีจำนวนอาจารย์ทำหน้าที่ดูแลเด็กนักเรียน นักศึกษาอย่างเหมาะสม 
        ทั้งนี้หากสถานศึกษาใดปล่อยให้มีการรับน้องนอกสถานที่ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้น ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ หากเป็นการจัดรับน้องในสถานที่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ และต้องเป็นกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษา ทั้งในเรื่องการเรียนและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ที่สำคัญจะต้องมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

       ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้ส่งหนังสือแจ้งประกาศ สกอ.เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีสาระสำคัญ คือ 1. ต้องมุ่งเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่ สาธารณชน 2. ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและหรือจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด

      3. ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน 4. ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ กำกับ ดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิตนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงต้องให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีอันที่ดีงาม และ5 ต้องไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่

        นอกจากนั้น ได้กำหนดมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ คือ 1.สถาบันฯต้องเปิดเผยรูปแบบกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นิสิตนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 2.ให้นิสิตนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ เปิดให้ผู้ปกครองเข้าสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้

       3.รุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะก่อนทำกิจกรรม 4.ให้สถาบันฯมีบทลงโทษทางวินัยอย่างเข้มงวดกับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

       5.สถาบันฯออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของ สกอ. 6.จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหา และประสานกับสื่อมวลชนและผู้ปกครอง 7.สถาบันฯควรมีการประเมินผล มีการยกย่องชมเชยนิสิตนักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และ 8.ให้ผู้บริหารแต่ละสถาบัน ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการอย่างเคร่งครัด


เปิดอ่าน