"ซีพี ออลล์" ชนะคดีกรณีถูกกล่าวหาก็อปปี้สินค้าบานาน่า

"ซีพี ออลล์" ชนะคดีกรณีถูกกล่าวหาก็อปปี้สินค้าบานาน่า

 
 
               ตามที่ เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ถูก นายชิน รติธรรมกุล (“นายชินฯ”) เขียนและเผยแพร่บทความหมิ่นประมาทจานวน 2 ตอนในเว็บไซต์โอเคเนชั่นในทานองว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทใหญ่ แต่ไปรังแกผู้ประกอบการรายย่อยที่เสนอสินค้าเข้ามาขายในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ด้วยการลอกเลียนสูตรสอดไส้ครีมคัสตาร์ดรสกล้วยของผู้ประกอบการรายย่อยแล้วนาไปทาการค้าหาประโยชน์เอง อันเป็นการรังแก เอาเปรียบผู้ประกอบการรายย่อย โดยบทความดังกล่าวถูกส่งต่อในสังคมออนไลน์ และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในการประกอบการของบริษัทฯ ตลอดมานั้น
         

   บริษัทฯ จึงได้แจ้งความดาเนินคดีอาญาแก่นายชิน ฯ ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และ 328 ซึ่งพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องและเสนอสานวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการ
                ต่อมา พนักงานอัยการได้เป็นโจทก์ฟ้องนายชินฯ เป็นจาเลย ข้อหาหมิ่นประมาทตามบทกฎหมายดังกล่าว ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ เป็นคดีหมายเลขดาที่ อ.2843/2559 ซึ่ง นายชินฯ ได้เปิดเผยความจริงว่า นายชินฯ ได้รับข้อมูลและเนื้อหาบทความดังกล่าวมาจาก นางสาว พ.

                โดยที่นายชินฯ เองก็ไม่ทราบว่าเป็นความจริงหรือไม่ และได้จัดทำบทความไปโดยไม่เคยสอบถามความเป็นจริงจากบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงหลักฐานในการดาเนินคดี ให้เห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีการกระทาใดที่จะไปกระทาหรือเอาเปรียบผู้ประกอบการรายย่อยตามที่กล่าวหาในบทความ ซึ่งนายชินฯ ได้ทาหนังสือแสดงความรู้สึกเสียใจและขอโทษบริษัทฯ ต่อหน้าศาล

                  โดยนายชินฯ ยินดีที่จะแก้ไขฟื้นฟูความเสียหายของบริษัทฯ ด้วยการทาสัญญาประนีประนอมยอมความและจะเผยแพร่บันทึกประนีประนอมยอมความระหว่างบริษัทฯ กับนายชินฯ และเอกสารย่อคาฟ้องคดีอาญา (“บันทึกฯ”) ที่แสดงถึงเหตุการณ์ในเรื่องนี้ในเว็บไซต์โอเคเนชั่นภายใน 7 วันนับแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 และจะลงติดต่อกันจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียด บันทึกฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ
               บริษัทฯ จึงได้แสดงน้าใจโดยไม่ต้องการดาเนินคดีกับบุคคลที่ได้รู้สานึก และไม่ใช่ตัวการที่แท้จริง ด้วยการถอนคาร้องทุกข์ไม่ติดใจดาเนินคดีอาญาและไม่ติดใจเรียกค่าเสียหายจากนายชินฯ คดีจึงได้ระงับไปตามคดีอาญาแดงที่ อ.987/2560
                แต่นายชินฯ กลับไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ (“สัญญาฯ”) ที่ได้กระทาต่อหน้าศาลดังกล่าว บริษัทฯ จึงจาเป็นต้องฟ้องนายชินฯ ในข้อหาผิดสัญญาฯ ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีแพ่งหมายเลขดาที่ พ.860/2560 และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีคาพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ พ.1323/2561 ว่า นายชินฯ เป็นฝ่ายผิดสัญญาฯ และให้นายชินฯ ลงประกาศบันทึกฯ ในเว็บไซต์โอเคเนชั่นภายใน 7 วันและให้ลงต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 8 เดือน และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ จานวน 80,000 บาท พร้อมค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความด้วย
 

                ภายหลังที่บริษัทฯ ได้ทราบบุคคลที่เป็นตัวการที่ให้ข้อมูลและเนื้อหาที่นายชินฯ นาไปลงบทความในเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จาเป็นต้องทาความจริงให้ปรากฏด้วยการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ เพื่อดาเนินคดีอาญาแก่บุคคลที่เป็นตัวการหรือผู้ใช้และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และ 328 ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
               ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องชี้แจงให้ประชาชน และคู่ค้าของบริษัท ฯ ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริง เพื่อแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ และเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึง การใช้วิจารณญาณ ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลใดๆ ในสังคมออนไลน์ รวมตลอดถึงเพื่อป้องปรามมิให้บุคคลอื่นใดแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยการใส่ความผู้อื่น หรือการทาการตลาดด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่เกิดกับบริษัทฯ อีกต่อไปด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน