เฝ้าระวัง 5 ลุ่มน้ำ จ.สงขลา รับมืออุทกภัย-ดินโคลนถล่ม

Breaking news  :  12 ก.ย. 2560

ประชุมภาคีเครือข่าย 5 ลุ่มน้ำ จ.สงขลา ทบทวนสถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติจากอุทกภัย-ดินโคลนถล่ม

 

               12 ก.ย. 60  ที่ ห้องประชุมต้นปาล์ม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา  ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพิบัติภัยชุมชนตามสภาพปัญหาของพื้นที่ จ.สงขลา ทบทวนสถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดสงขลา

               โดยมี 5 อำเภอหลักในพื้นที่ 5 ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาทวี อำเภอรัตภูมิ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกันทบทวนแผนปฏิบัติการในการเฝ้าระวังและเตือนภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการต่อยอดจากการทำงานที่ SCCCRN ร่วมกับศูนย์ ปภ.เขต 12 สำนักงาน ปภ.จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 8 ดำเนินการร่วมกับ ปภ.จังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้ ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานพหุภาคีพัฒนาจังหวัดสงขลา และอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย 5 ลุ่มน้ำ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

               นายสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานมูลนิธิ SCCCRN กล่าวว่า ร่วมกับศูนย์ประสานงานพหุภาคีพัฒนาจังหวัดสงขลา (ศปจ.สงขลา) รับงบสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ในการสร้างสังคมสุขภาวะให้ชุมชนท้องถิ่นไม่ทอดทิ้งกันและกัน พัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐในระดับจังหวัด เสริมสร้างสังคมสุขภาวะแบบอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

               โดยประสานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผู้มีจิตอาสาในจังหวัดสงขลา สนับสนุนการดำเนินงาน “เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดสงขลา” เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเหมาะสม ในการจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์และระบบเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อพิบัติภัยธรรมชาติที่สำคัญที่มีปัญหาซ้ำซากในจังหวัดสงขลา พัฒนาระบบและกลไก “กองทุนประชารัฐเพื่อสังคมของจังหวัด” กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพิบัติภัยชุมชน

               ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา กล่าวว่า ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา มีหน้าที่ในการจัดทำแผน วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูผลกระทบจากสาธารณภัยต่างๆ เพื่อให้เกิดหลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ภารกิจดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่จะจับมือก้าวเดินไปด้วยกัน ช่วยลดความเสี่ยง เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 พร้อมในการอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ บุคลากร รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอย่างเต็มกำลัง เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการเฝ้าระวังอุทกภัยในพื้นที่

               ปีนี้ใกล้สู่ช่วงเวลาของหน้าฝนเข้ามาทุกขณะ การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดภัย ทำให้ชุมชนมีความรู้ สามารถปรับตัว เฝ้าระวัง และเตือนภัยร่วมกัน วิธีการเช่นนี้แม้ใช้กันทั่วไปก็จริง แต่กล่าวเฉพาะในพื้นที่ 5 ลุ่มน้ำของจังหวัดสงขลา ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา ได้ร่วมกับภาคีต่างๆ ดำเนินการพัฒนาระบบเตือนภัยขึ้น

               โดยใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดในการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 พัฒนาระบบการเตือนภัยผ่านเว็บไซต์ www.southwarning.com ติดตั้ง CCTV มีระบบคาดการณ์น้ำหลากล่วงหน้า มีการจัดทำแผนรับมือในระดับลุ่มน้ำ การสร้างเครือข่ายเตือนภัยผ่านกลุ่ม line เหล่านี้ถือเป็นมิติใหม่ เพื่อจับมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปปัญหาที่เกิดและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขในวันนี้ เท่ากับเป็นการต่อยอดการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 


เปิดอ่าน