ร่วมบุญสร้างหอพระกรรมฐาน วัดป่าดาราภิรมย์

ร่วมบุญ, ร่วม, บุญสร้าง, พระ, กรรมฐาน, วัด, ป่า, ดารา, ภิรมย์, วัดป่าดาราภิรมย์, ธงชัยธนบดี

วัดป่าดาราภิรมย์ ตั้งอยู่ที่ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ด้านหน้าวัดมีคลองชลประทานแม่แตงไหลผ่าน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริม และค่ายดารารัศมี ประมาณ ๑

ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ปัจจุบันมี พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัด (ธ) เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าอาวาส

เมื่อพระราชวินยาภรณ์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอฝ่ายคณะธรรมยุต มาอยู่ประจำที่วัดป่าดาราภิรมย์แล้ว ความสำคัญของวัดในฐานะที่เจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการระดับสูงก็เริ่มขึ้น โดยเป็นที่ตั้งของสำนักงานคณะธรรมยุต จ.เชียงใหม่ และเมื่อพระราชวินยาภรณ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สูงขึ้นเป็นพระเทพกวี และพระธรรมดิลก โดยลำดับ พร้อมทั้งได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะภาค ความสำคัญของวัดก็มีมากขึ้นตามลำดับ เพราะเป็นที่ตั้งของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ) และเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ) เป็นที่รวบรวมเอกสารข้อมูลของทางคณะธรรมยุต

พระราชวินยาภรณ์ ท่านเป็นพระนักการศึกษา นักเผยแผ่ และพระนักพัฒนา โดยยึดหลักการศึกษาเป็นสำคัญ จึงส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดได้รับการศึกษาในวิชาการทางพระพุทธศาสนา พระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรม ทั้งนี้ได้จัดตั้งเป็นสำนักศาสนศึกษา แผนกธรรมและบาลีขึ้น จนถือได้ว่าวัดป่าดาราภิรมย์เป็นศูนย์กลางของการศึกษาพระปริยัติธรรมที่สำคัญวัดหนึ่งของคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๑๗ ได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำจังหวัด แผนกธรรมเปิดการสอนชั้นนวกภูมิ นักธรรมชั้นตรี โท เอก แผนกบาลีเปิดสอนตั้งแต่ชั้นไวยากรณ์ จนถึงชั้นประโยค ๕ แผนกสามัญศึกษา ส่งเสริม อุปถัมภ์ ดูแลให้พระภิกษุสามเณรเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมต้นจนถึงระดับอุดมศึกษา มีพระภิกษุสามเณรที่เข้าศึกษาและเข้าสอบ อีกทั้งสอบผ่านทุกแผนกเป็นจำนวนมากทุกๆ ปี แผนกธรรมศึกษา รวมทั้งได้เปิดการสอนธรรมศึกษาตรี โท และเอก แก่เยาวชนโดยทั่วไป

ส่วนการเผยแผ่ศาสนธรรมถือเป็นนโยบายอย่างหนึ่งของวัด โดยวัดมีการเผยแผ่ที่เป็นกิจกรรมหลักของวัด ดังนี้ ๑.ออกไปแสดงพระธรรมเทศนา ปาฐกถา บรรยาย ตามสถานที่ต่างๆ เช่น มีพระภิกษุสามเณรออกไปช่วยเป็นครูสอนจริยธรรมที่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม ๒.เผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุ เช่น รายการข้อคิดประจำวัน สถานีวิทยุทหารอากาศทุกวัน ๓.ชักชวนสาธุชนปฏิบัติธรรมโดยการนุ่งขาวห่มขาว รักษาศีลแปด รับประทานอาหารมังสวิรัติ ฟังพระธรรมเทศนา ภาวนา ในวันพระ และวันสำคัญทางศาสนาและของชาติ ๔.พิมพ์หนังสือธรรมแจกเป็นธรรมบรรณาการ และ ๕.เป็นสถานที่อบรมคุณธรรมของโรงเรียน องค์กรเอกชน และราชการต่างๆ

อย่างไรก็ตามขณะนี้พระราชวิสุทธิญาณ มีโครงการจัดสร้างหอพระกรรมฐานเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม จึงมีการจัดสร้างเหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่น “ธงชัยธนบดี” โดยได้รับความเมตตาอุปถัมภ์จากพระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม พระราชวิสุทธิญาณ เนื่องด้วยวัดป่าดาราภิรมย์ได้จัดฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมเป็นวาระประจำ อีกทั้งยังมีจำนวนผู้แสดงความจำนงสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด จึงเห็นควรที่จะดำเนินการก่อสร้างหอพระกรรมฐานเพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรม และยังจะจัดตั้งขึ้นเป็นสถานปฏิบัติธรรมประจำ จ.เชียงใหม่ อีกแห่งหนึ่ง

เหรียญท้าวเวสสุวรรณรุ่น “ธงชัยธนบดี” จัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในรูปแบบเหรียญใบเสมา ๘ รอบ หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ จ.ระยอง อันทรงคุณค่าและมีค่านิยมสูงในปัจจุบัน ออกแบบพิมพ์โดยผู้ชำนาญการงานด้านพุทธศิลป์ โดยได้ช่างฝีมือดีแห่งยุคเป็นผู้แกะบล็อกพิมพ์แม่แบบ คัดสรรเนื้อโลหะชั้นดีในการจัดสร้าง ในส่วนของการลงยาเหรียญ ยังคงการอนุรักษ์ลักษณะการลงยาแบบโบราณ (ยาร้อน) ตามรูปแบบเหรียญใบเสมา ๘ รอบ หลวงปู่ทิม อิสริโก เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘

ในส่วนพิธีกรรมนั้นได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณธงชัย และ พระภาวณาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักดิ์) วัดประดู่ (พระอารามหลวง) จ.สมุทรสงคราม อธิษฐานจิตภาวนาเดี่ยวเป็นกรณีพิเศษ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนา ณ วัดป่าดาราภิรมย์ (พระอารามหลวง) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญได้ที่วัดป่าดาราภิรมย์ โทร. ๐๙-๕๐๕๖-๑๙๐๙ ห้องวัตถุมงคล (ท่านเจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตร โทร.๐๘-๔๓๒๐-๗๔๙๐ หรือติดตามได้ที่เฟซบุ๊กท้าวเวสสุวรรณ ธงชัยธนบดี


เปิดอ่าน