royal coronation
วันที่ 24 สิงหาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

เกษตรฯ เปิดเวทีประชุมวิชาการนักวิจัย เน้นบูรณาการทำงาน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 - 08:59 น.
กรมวิชาการเกษตร
Shares :
เปิดอ่าน 929 ครั้ง

เกษตรฯ เปิดเวทีประชุมวิชาการนักวิจัย เน้นบูรณาการทำงาน

             กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวทีประชุมวิชาการนักวิจัย เน้นบูรณาการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนา พร้อมมอบรางวัลเชิดชูนักวิจัย  เกษตรกรและผู้ประกอบการดีเด่น ประจำปี 2562

     

       นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "ปฏิรูปภาคเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและพัฒนา"กำหนดจัดขึ้นระว่างวันที่ 27 -29 พฤษภาคม  2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์  ว่า กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทำหน้าที่ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร  รวมทั้งการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติต่างๆ ที่ครอบคลุมเรื่องของปัจจัยการผลิต การนำเข้า ส่งออก สินค้าพืชและการคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งมีภารกิจหลายด้าน รวมถึงการดำเนินงานภายใต้นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจหลักด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช ซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนว่าผลงานเทคโนโลยีด้านการเกษตรและนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยทั้งพืชพันธุ์ดี เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นองค์ความรู้ใหม่มีหลายสาขาวิชา และสามารถนำไปแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร คือ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต ทำให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ต้านทานโรคแมลงศัตรูพืช เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละสภาพพื้นที่ รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ของกรมวิชาการเกษตรได้ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

            "การประชุมวิชาการของกรมวิชาการเกษตรเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มาพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งปัจจุบันสังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยจึงต้องปรับตัวให้รวดเร็วยิ่งขึ้นทันกับยุคดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆ  สิ่งสำคัญจะต้องมีการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการทำงานร่วมกันจะทำให้เกิดการพัฒนาทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรซึ่งถือเป็นบุคลากรที่สำคัญที่มีจำนวนจำกัด จึงต้องมีการร่วมมือกับนักวิจัยของภาคเอกชนที่มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

            นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในทุกปีกรมวิชาการเกษตรจะจัดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร เกษตรกร และกลุ่มผู้ประกอบการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานวิจัยในอนาคต ตลอดจนเพิ่มเครือข่ายการบูรณาการงานวิจัยกับเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรด้านพืช รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี ผลงานวิจัยนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่สำเร็จและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดแนวคิดนำไปต่อยอดและใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์

       

 

     นอกจากนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักวิชาการที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย และกำลังใจในการค้นคว้าวิจัย สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า กรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมามีผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รวม 15  ผลงาน  โดยได้จัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่คณะนักวิจัยทั้ง 15 ผลงานในการประชุมวิชาการ พร้อมกับรางวัลเกษตรกรดีเด่น  สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และเกษตรกรอินทรีย์ดีเด่น รวมทั้งผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดีเด่น  สาขาระบบการผลิตตามหลักปฏิบัติที่ดี (GMP) และระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) ประจำปี 2562 

Shares :
เปิดอ่าน 929 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ