"เปิดเวที"รับฟังร่างพ.ร.บ.สหกรณ์สอดคล้องยุคสมัย

"กรมส่งเสริมสหกรณ์"เปิดเวทีรับฟังความเห็นแก้ไขร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่หวังขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศมีส่วนร่วมเสนอความคิดร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับยุคสมัย

 

          15  พฤษภาคม 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับใหม่ 17 พ.ค.นี้ ถ่ายทอดผ่าน  Video Conference  ไปยังสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ  

 

          ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสตัวแทนสหกรณ์ทั้งผู้บริหาร ฝ่ายจัดการและสมาชิกร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสหกรณ์  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ ก่อนจะรวบรวมความเห็นส่งประกอบกับร่างกฎหมายเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณา

          

           นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น            

 

          โดยในการประชุมครั้งนี้ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียกับร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งตัวแทนสหกรณ์และชุมชุมสหกรณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 

"เปิดเวที"รับฟังร่างพ.ร.บ.สหกรณ์สอดคล้องยุคสมัย

           

           ทั้งนี้ ในการจัดทำร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการจัดประชุมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนไปแล้วตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา และได้รวบรวมรายละเอียด ก่อนจัดทำเป็นร่างกฎหมายเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบในหลักการไปเป็นที่เรียบร้อย โดยที่ประชุมครม.ได้ส่งมอบกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ ซึ่งจากการตรวจสอบทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการบางส่วนในข้อกฎหมาย  จึงมอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือแจ้งมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้ง       

   

          สำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่  ถือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย  ซึ่งการประชุมในวันที่ 17 พฤษภาคม นี้ จะเริ่มตั้งแต่  9.30 - 16.30 น. ส่วนกลางจะจัดขึ้นที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม จำนวน 300 คน ประกอบด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 รวมทั้งตัวแทนสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

           ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์จะประชุมแบบ Video Conference ถ่ายทอดสดไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเชิญผู้บริหารสหกรณ์และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมรับฟัง เพื่อจะได้รับทราบรายละเอียดของร่างกฎหมาย และเปิดโอกาสให้ตัวแทนสหกรณ์ หรือสมาชิกสหกรณ์ ได้แสคงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการพัฒนาสหกรณ์ในยุคปัจจุบันด้วย  

 

           นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการยกร่างเพื่อแก้ไข จะส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ต่าง ๆ ได้มีความสะดวก และคล่องตัว เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารกิจการสหกรณ์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

          ขณะเดียวกันในร่างกฎหมายยังมีการแก้ไขเรื่องของอำนาจ  ของนายทะเบียนสหกรณ์  รวมไปถึงการอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งจากเดิมต้องเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  แต่ในกฎหมายฉบับใหม่จะมีการตั้งคณะทำงานย่อยขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์มากขึ้นด้วย

         

          “หลังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นในครั้งนี้แล้ว จะรวบรวมความเห็นที่เป็นประโยชน์นำไปประกอบกับร่างกฎหมาย ก่อนจะเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามขั้นตอนต่อไป จึงขอเชิญชวนตัวแทนสหกรณ์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังและเสนอความเห็นต่อร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ได้ในวันที่ 17 พฤษภาคม นี้ ” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว