ชป.เร่งลงพื้นที่สำรวจโครงการไทยนิยมฯ

ชป.เร่งลงพื้นที่สำรวจโครงการไทยนิยมฯ คืบหน้ากว่า 5,406 หมู่บ้าน ครอบคลุม 76 จังหวัด

 

            นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงผลการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกรมชลประทาน ภายหลังจากที่ได้ให้เจ้าหน้าที่ชลประทานทั่วประเทศกว่า 7,600 ชุด ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนให้ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งการพัฒนาความเป็นอยู่ การพัฒนาอาชีพ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ในเวทีที่ 1 การปรับทุกข์ ผูกมิตร ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2561 นั้น ปัจจุบัน(8 มีนาคม 2561) มีผลดำเนินการ ดังนี้ โครงการจ้างแรงงาน จำนวน 176 โครงการ งบประมาณ 202.106 ล้านบาท มีเมนูที่ตรงกับความต้องการของประชาชน จำนวน 127 โครงการ งบประมาณ 150.761 ล้านบาท ส่วนเมนูที่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 6.791 ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากลักษณะเนื้องานที่จ้างแรงงานไม่สอดคล้องกับทักษะของแรงงานในพื้นที่ อีกทั้ง งบประมาณในการจ้างแรงงานไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการของแรงงาน

            การส่งเสริมการใช้ยางพาราภาครัฐ จำนวน 340 โครงการ งบประมาณ 3,885.552 ล้านบาท มีความต้องการของประชาชนตรงกับเมนู จำนวน 214 โครงการ งบประมาณ 2,330.950 ล้านบาท และมีเมนูที่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน จำนวน 40 โครงการ งบประมาณ 493.85 ล้านบาท เช่น ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากเป็นโครงการที่ขอใช้ยางพาราเป็นวัสดุปรับปรุงถนนคันคลองเพิ่มเติมจากแผน ซึ่งเดิมไม่มีในแผนและต้องการขอเพิ่ม การพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 122 โครงการ งบประมาณ 793.068 ล้านบาท มีเมนูที่ตรงกับความต้องการของประชาชน จำนวน 71 โครงการ งบประมาณ 295.834 ล้านบาท เมนูที่ไม่ตรงกับความต้องการ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 392.500 ล้านบาท เช่น ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ลำปาง และน่าน เนื่องจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการในพื้นที่ที่ไม่ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชน  ต้องเพิ่มเติมระบบส่งน้ำและกระจายน้ำเพื่อให้น้ำเข้าถึงพื้นที่ได้ และขอเพิ่มเติมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ไม่มีในแผนไทยนิยม แต่เป็นความต้องการของประชาชน

             การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง จำนวน 1,422 โครงการ งบประมาณ8,991.250 ล้านบาท มีเมนูที่ตรงกับความต้องการ จำนวน 643 โครงการ งบประมาณ 5,207.735 ล้านบาท เมนูที่ไม่ตรงกับความต้องการ จำนวน 261 โครงการ งบประมาณ 3,026.780 ล้านบาท เช่น ในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี สงขลา สตูล และพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากขอเพิ่มเติมโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ไม่มีในแผนไทยนิยม แต่เป็นความต้องการของประชาชน

           สำหรับการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนทั่วประเทศนั้น ได้มีการลงพื้นที่เพื่อประชุมรับทราบนโยบายจากจังหวัด กระทรวง กรม จำนวน 503 ครั้ง มีการลงพื้นที่ประชุมชี้แจงประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เกี่ยวกับนโยบายของกรมชลประทาน 3,235 ครั้ง นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทย เพื่อสำรวจความต้องการและชี้แจงประชาชนรวมทั้งสิ้น 4,219 ครั้ง รวมพื้นที่ทั้งหมด 5,406 หมู่บ้าน 2,417 ตำบล 703 อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 76 จังหวัด

          ทั้งนี้ การลงพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชน ในเวทีที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561 ซึ่งต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ชลประทานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนด้วยความอดทน อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป