สส.“ปลื้มคว้ารางวัลการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมดีเด่น 

นายสากล ฐินะกุล

 สส.“ปลื้มคว้ารางวัลการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมดีเด่น 

                 นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.)เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(...)ได้จัดให้มีการมอบ “รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี2560เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในวันที่11กันยายน2560ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในห้าหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น จากโครงการการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ

              “สืบเนื่องจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุลมีเสถียรภาพยั่งยืน มีความโปร่งใส ทันสมัย และได้มีนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยกลไก“ประชารัฐ”สานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้ทุกภาคส่วนของประเทศร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนประเทศ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างจิตสำนึกและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมได้ทำการตรวจประเมินการดำเนินงานในด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้มีการประกาศผลการพิจารณาเมื่อวันที่22สิงหาคม2560โดยมีมติให้24หน่วยงาน ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี2560โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในห้าหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น”นายสากล กล่าว

                    นายสากล ฐินะกุล กล่าวต่อว่า รางวัลที่ได้รับครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพราะได้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ในการทำงานภายใต้วิสัยทัศน์องค์กร คือ การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยองค์ความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม เนื่องจากหนึ่งในภารกิจสำคัญของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

             “การได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี2560ในระดับดีเด่น ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จาก ก...ครั้งนี้ จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดีถึงจุดยืนขององค์กร ที่ต้องการสร้างความร่วมมือและเปิดทางให้ประชาชนทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืน” นายสากล กล่าว

 


เปิดอ่าน