ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

      นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการกล่าวระหว่าง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์ - PGS" รุ่นที่ 5 โดยระบุว่าสืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ปี 2560 เป็น "ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน" โดยให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เพิ่มโอกาสทางการค้า และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งเน้นที่คุณภาพมาตรฐานของสินค้า การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่ การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิค (Organic) เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

     กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยเน้นการใช้กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม หรือที่เรียกกันว่า PGS (Participatory Guarantee Systems) และเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภค จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์ - PGS" ขึ้นจำนวน 6 รุ่น ๆ ละ 50 - 90 ราย โดยครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะมีความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์มากขึ้น และให้การสนับสนุนในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์มาบริโภค แม้จะต้องจ่ายในราคาที่แพงกว่าตลาดทั่วไป แต่ก็คุ้มค่ากับการได้บริโภคอาหารอินทรีย์ที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


เปิดอ่าน