เครือข่ายอนาคตไทยกับการขับเคลื่อนภารกิจ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปี 2560

เศรษฐกิจ   18 ธ.ค. 2560

....

“สำเร็จลุล่วงด้วยดีกับภารกิจสร้างกระแสการรับรู้ เรียนรู้ เพื่อสร้างค่านิยมใหม่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนในสังคมไทย ด้วยแคมเปญ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปีที่3ด้วยกลยุทธ์การทำงานทั้งเชิงการสร้างกระแสสังคมด้วยสื่อ “อย่าให้ใครว่าไทย” ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคนในสังคม การขยายเครือข่ายและการทำงานเชิงลึกเพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่อย่างเฉพาะเจาะจง ผนวกกับพลังความร่วมมือขององค์กรสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทยในการร่วมเผยแพร่รณรงค์ตลอดปี 2560 และมีแผนขับเคลื่อนร่วมกันอย่างต่อเนื่องในปี 2561”

เครือข่ายอนาคตไทยเป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ระดับประเทศ Thailand Campaign ภายใต้ชื่อ "อย่าให้ใครว่าไทย"  ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้คนไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติลดเลิกพฤติกรรมเชิงลบ(ฟุ้งเฟ้อขี้โกงมักง่ายไร้สติ) โดย 6 องค์กรหลักผู้ริเริ่ม ได้แก่ มูลนิธิมั่นพัฒนา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสภาหอการค้าไทย ปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายทั้งสิ้นจำนวน 118องค์กร

ในปี 2558-2559 เครือข่ายอนาคตไทยมุ่งสร้างการรับรู้เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเห็นปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทั้ง4มิติคือเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมได้แก่พฤติกรรมฟุ้งเฟ้อขี้โกงมักง่ายไร้สติผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และสร้างการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ผ่านเวทีเสวนาคิดดี...มีตังค์ในสถานศึกษาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดต่อมาในปี2560จึงมุ่งสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยส่งเสริมให้คนไทยเกิดลักษณะนิสัยและพฤติกรรมในเชิงบวกได้จริงอันเป็นที่มาของการผลิตสื่อ “อย่าให้ใครว่าไทย” ที่มีกระแสการตอบรับจากคนในสังคมเป็นอย่างดี ทั้งภาพยนตร์โฆษณา “อย่าให้ใครว่าไทยไม่ออม” 2 ชุด โปสเตอร์อย่าให้ใครว่าไทยปฏิทินและแอปพลิเคชันคิดดี...มีตังค์ โดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวสื่อรณรงค์“อย่าให้ใครว่าไทย”ปี2560ตอนคิดดี...มีตังค์ขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคม2560ที่ผ่านมาณอาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยในงานนอกจากมีการเปิดตัวสื่อ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปี 2560ดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีกิจกรรมเสวนากับเหล่าศิลปินดาราในเรื่องการใช้ชีวิตพอเพียงมีสไตล์มีสตางค์โดยตลอดปีที่ผ่านมาสื่อ “อย่าให้ใครว่าไทย”ปี 2560 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งนำไปจัดกิจกรรมรณรงค์ทั้งกับบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานรวมถึงการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ของบางหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอยู่แล้ว

นอกจากนั้นยังมีการโหมกระแสสื่อ “อย่าให้ใครว่าไทย” ในสังคมวงกว้างครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้ง เมื่อโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายใต้กรอบการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์อนุมัติงบประมาณให้นำสื่อประชาสัมพันธ์“อย่าให้ใครว่าไทย”ชุด ไทย 4 เผ่า ได้แก่ไทยหัวสูงไทยฮุบไทยเทไทยผีเข้าและสปอตวิทยุ 4 เรื่อง (เนื้อหาเดียวกันกับภาพยนตร์) ที่เคยเผยแพร่ในปี 2558 นำกลับมาใช้รณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านทุกๆช่องทางสื่อเพิ่มเติมระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน2560 ที่ผ่านมา พร้อมกับผลิตสื่อเพิ่มเติมเป็นบทเพลงรณรงค์“ไทยสไตล์”ที่แต่งและขับร้องโดยคุณสิงโตนำโชค ซึ่งผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอด 2 เดือนสามารถเข้าถึงผู้ชมได้กว่า 180 ล้านคน มีผลการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสูงขึ้นจากการเผยแพร่ในปี 2558 มากรวมถึงผลตอบรับของผู้ชมโฆษณามีความชอบและต้องการมีส่วนร่วมในการรณรงค์มากขึ้น และปิดท้ายปี 2560 ด้วยรางวัลการันตีผลงานสื่ออย่าให้ใครว่าไทยจากภาคส่วนต่างๆในสังคมอีก 5 รางวัล

นอกจากนั้น ในการทำงานด้านการขยายเครือข่ายฯ ไปสู่ระดับจังหวัด เครือข่ายอนาคตไทยได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอนาคตไทยกับภาคีเครือข่ายกว่า 30 องค์กรในจังหวัดนครปฐมที่รวมตัวกันและจัดตั้งเป็นเครือข่ายอนาคตไทยจังหวัดนครปฐมเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมซึ่งในงานดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมเวทีเสวนา“คิดดีมี...ตังค์” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกว่า500 คนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการเงินสมาคมนักวางแผนการเงินไทยและเหล่าศิลปินดาราอีกหลายท่านในช่วงบ่าย โดยภาพรวมจำนวนองค์กรสมาชิกของเครือข่ายอนาคตไทยในปี 2560 มีเพิ่มขึ้นทั้งหมด 7 องค์กร นอกจากนั้นยังเห็นได้ถึงพลังอันเข้มแข็งจากภาคีเครือข่ายฯ ที่ร่วมใจกันรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติลดเลิกพฤติกรรมเชิงลบทั้ง 4 มิติ (ฟุ้งเฟ้อขี้โกงมักง่ายไร้สติ)อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)ร่วมเผยแพร่สื่อ “อย่าให้ใครว่าไทย”ผ่านช่องทางสื่อของหน่วยงานมาโดยตลอด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ลุกขึ้นจัดทำภาพยนตร์โฆษณารณรงค์อย่าให้ใครว่าไทยไม่ออม ชุด “คุณนายออม” ออกมาเผยแพร่ 2 series ซึ่งมีกระแสตอบรับดีมากบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน) และบริษัทดีเอ็นบรอดคาสท์จำกัดร่วมเผยแพร่สื่อ“อย่าให้ใครว่าไทย” มาอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิครอบครัวพอเพียงใช้สื่อรณรงค์ "อย่าให้ใครว่าไทย” ในการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและครอบครัวหรือในบางสถานการณ์ที่มีปัญหาเกิดขึ้นในสังคม เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมถนนจนมีขยะผุดจากท่อระบายน้ำ หรือการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนน ภาคีเครือข่ายฯ ก็ได้ช่วยกันแชร์clip ภาพยนตร์โฆษณา “ไทยเท” รณรงค์เรื่องความมักง่ายในการทิ้งขยะไม่เป็นที่ และ “ไทยไร้สติ” รณรงค์เรื่องวินัยจราจร เพื่อสร้างawareness ในสังคมวงกว้างร่วมกัน ซึ่งพลังความร่วมมือและการสร้างกระแสนี้จะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2561ต่อไปเพื่อสร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเหมือนในปีที่ผ่านมา

สำหรับการทำงานเชิงลึกเพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นการทำงานต่อเนื่องจากปี 2559 เครือข่ายอนาคตไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทำการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการเงินและการแก้ไขปัญหาหนี้สินพนักงานในองค์กรอันเป็นประเด็นสำคัญที่จะดำเนินการในมิติฟุ้งเฟ้อได้มีการนำเสนอผลการวิจัยกับภาคีเครือข่ายฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2560 และมีการประชุมร่วมกับสมาชิกเครือข่ายฯที่สนใจเป็นองค์กรนำร่องในการขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติจริงภายในองค์กรและหารือแผนการดำเนินงานต่อเนื่องเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 โดยล่าสุดได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ 3 แห่งคือธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2561 เกี่ยวกับ “การสร้างวินัยทางการเงินในองค์กรสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย”ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเครือข่ายอนาคตไทยอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจในปี 2560 ของเครือข่ายอนาคตไทยสามารถสำเร็จได้ด้วยดีและพร้อมก้าวเดินต่อในปี 2561ด้วยได้รับความร่วมมือจากองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ และการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทยที่ล้วนมีเจตนารมณ์ร่วมในการพัฒนาพลเมืองในสังคมไทยให้เกิดค่านิยมใหม่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ท่านสามารถติดตามข่าวสาร และสื่อรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ของเครือข่ายอนาคตไทยได้ที่Facebook "เครือข่ายอนาคตไทย" (https://www.facebook.com/เครือข่ายอนาคตไทย)


เปิดอ่าน 445