กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ซึ่งได้จดทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว และมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2563  (IP Champion 2020)

ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่และใบประกาศเกียรติบัตร พร้อมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พ.ค. 63

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ipthailand.go.th/th/dip-news/item/ขอเชิญส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรับรางวัล-ip-champion-2020.html