ปี 2562- 2564 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อให้บริการน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน

ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการลดอัตราการแตกรั่วของท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจเกิดการแตกรั่วทำให้เกิดน้ำสูญเสียจำนวนมากที่ไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ปัจจุบัน ดำเนินการเสร็จแล้วกว่า 996 กิโลเมตร เพื่อมุ่งหวังรักษาทรัพยากร “น้ำ” ให้มีใช้อย่างเพียงพอในอนาคต ให้ประชาชนได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการลดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์

ซึ่งหากพบท่อประปาแตกรั่ว สามารถแจ้งผ่านช่องทาง • Application MWA onMobile ในหัวข้อ แจ้งปัญหา •  MWA Call Center โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง • [email protected] MWAthailand • สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ 18 สาขา เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมโดยด่วน ซึ่งหลังจากได้รับแจ้งแล้ว การประปานครหลวงจะประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความสำคัญของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

การประปานครหลวง มีขั้นตอนการวางท่อประปาใหม่ที่คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การประปานครหลวง จะทำการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนท่อประปาใหม่ รวมถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เช่น น้ำไหลอ่อน หรือน้ำไม่ไหล

- ทางเว็บไซต์ www.mwa.co.th

- Facebook และ Twitter ชื่อ @MWAthailand 

- แอปพลิเคชัน MWA onMobile > พื้นที่น้ำไม่ไหล

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

- ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่โดย การติดตั้งป้ายประกาศ และรถประชาสัมพันธ์

 

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการขุดเปิดพื้นผิวขนาดเฉพาะที่จำเป็นในบริเวณที่จะวางท่อ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยสุด

 

ขั้นตอนที่ 3 ในกรณีที่ต้องวางท่อประปาใหม่ในพื้นที่เดิม การประปานครหลวงจะทำการวางท่อประปาชั่วคราวลอยเหนือพื้นดิน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ระหว่างการซ่อมท่อประปา

 

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อดำเนินการวางท่อประปาใหม่แล้วเสร็จ การประปานครหลวง จะทำการซ่อมพื้นผิวชั่วคราวโดยกลบร่องที่ขุดไว้ชั่วคราวด้วยแอสฟัลต์ (ยางมะตอย) เพื่อเร่งคืนผิวถนนชั่วคราวให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้ทันที

 

ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบแรงดันน้ำ และเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในเส้นท่อประปาใหม่ เป็นการล้างทำความสะอาดท่อประปาใหม่ ตามมาตรฐานน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ก่อนสูบจ่ายน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ไปถึงบ้านเรือนประชาชน ด้วยแรงดันน้ำที่ดีกว่าเดิม

 

ขั้นตอนที่ 6 หลังจากนั้น การประปานครหลวง จะส่งคืนพื้นที่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับสภาพผิวการจราจรถาวรโดยเร็วที่สุด