นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีออยล์ จำกัด(มหาชน) หรือ SEAOIL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับรายงานจากบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (POES) เรื่อง ประกาศรายงานผลการประเมินปริมาณน้ำมันสำรองของแหล่งสัมปทานบนบก L53/48 ในประเทศไทย ซึ่งจัดทำโดยบริษัท Sproule International Limited ของแคนาดา (Sproule) เป็นผู้ประเมินปริมาณสำรองน้ำมันดิบจากทุกแหล่งในแปลง L53/48 ในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยใช้ระบบ Security Administration National Instrument 51-101- Standard ofDisclosure for Oil and Gas Activities ของ ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับการประเมินในทุกปีนับจากได้รับสัมปทานสรุปได้ดังนี้

1. ปริมาณน้ำมันสำรองในระดับ 1P (ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วและรอการผลิต Proved Reserve) จำนวน 1,235,000 บาร์เรล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากปริมาณสำรองระดับ 1P จำนวน 901,000 บาร์เรล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2. ปริมาณน้ำมันสำรองในระดับ 2P (ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วและรอการผลิต Proved Reserve รวมกับปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วและรอการขุดเจาะ (Probable Reserve) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 3,668,000 บาร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำมันสำรองระดับ 2P จำนวน 2,731,000 บาร์เรล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปริมาณสำรองดังกล่าวนี้ได้รับการประเมินและการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจากผลการขุดเจาะ การผลิตและปัจจัยอื่นๆ ในรอบปี 2562 ดังต่อไปนี้

• ในปี 2562 มีปริมาณยอดขายน้ำมันทั้งปี 773,675 บาร์เรล หรือเฉลี่ย 2,120 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากยอดขายเฉลี่ยในปี 2561 ที่ 499 บาร์เรลต่อวันถึง 4.25 เท่าตัว

• การค้นพบแหล่งน้ำมัน L53-AA จากการขุดเจาะหลุมสำรวจ L53-DD5ST1 ในไตรมาสที่สองของปี 2562 ช่วยเพิ่มปริมาณการขายน้ำมันในปี 2562 รวม 6,785 บาร์เรล และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองในระดับ 1P จำนวน 42,000 บาร์เรลและปริมาณน้ำมันที่สำรองในระดับ 2P จำนวน 160,000 ล้านบาร์เรล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

• ผลจากการค้นพบน้ำมันจากแหล่ง L53- DD ในไตรมาสที่สี่ของปี 2561 ช่วยเพิ่มปริมาณการขายในปี 2562 ได้ 622,336 บาเรลล์ และ 27,667 บาเรลล์ ในปี 2561 ได้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองในระดับ 1P จำนวน 663,000 บาเรลล์ และปริมาณน้ำมันสำรองในระดับ 2P จำนวน 2,470,000 บาเรลล์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

• ปริมาณสำรองในระดับ 2P ของแหล่งน้ำมันในแปลง L53/48 ทั้ง 5 แหล่ง มีจำนวนเพิ่มจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวม 1,548,000 บาร์เรล คิดเป็นร้อยละ 57 จากปริมาณน้ำมันสำรองในระดับ 2P เดิม


• มูลค่าสุทธิ ณ ปัจจุบัน ( Net Present value) ของปริมาณน้ำมันสำรองในระดับ 2P หลังจากภาษี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยใช้ราคาคาดการณ์และอัตราคิดลด (discount rate) ร้อยละ 10 ต่อปี อยู่ที่ 87.4 ล้านเหรียญแคนาดา คิดเป็นมูลค่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากมูลค่าเดิม 79.0 ล้านเหรียญแคนาดา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการค้นพบแหล่งน้ำมัน L53-DD และ แหล่งน้ำมัน L53-AA ซึ่งมีปริมาณน้ำมันสำรองในระดับ 2P เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 ถึงแม้ราคาขายน้ำมันโดยเฉลี่ยในปี 2662 จะลดลงไปร้อยละ 5.3

• ปริมาณสำรองในระดับ 3P (ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วและรอการผลิต (Proved Reserve) รวมกับปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วและรอการขุดเจาะ (Probable Reserve) รวมกับปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว รอการขุดเจาะและการประเมินศักยภาพ(Possible Reserve) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวม 7,577,000 บาร์เรล โดยคิดเป็นมูลค่าสุทธิณ ปัจจุบัน (หลังหักภาษี) จำนวน 157.0 ล้านเหรียญแคนาดา ทั้งนี้ใช้ราคาคาดการณ์และอัตราคิดลด (discount rate) ร้อยละ 10 ต่อปี

• อัตราการเพิ่มของปริมาณสำรองในระดับ 1P เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 37 ในระดับ 2P เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 34 และในระดับ 3Pเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 29 เป็นอัตราการเพิ่มของปริมาณสำรองในทุกระดับที่สูงเป็นประวัติการของบริษัท แพนโอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (POES) และเหนือกว่ามาตรฐานในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของโลกโดยรวมเป็นอย่างมาก

• ตัวเลขปริมาณสำรองในทุกระดับ รวมทั้งมูลค่าสุทธิ ณ ปัจจุบัน เป็นตัวเลขรวมของแหล่งน้ำมันทุกแหล่งในแปลง L53/48 ไม่ใช่ตัวเลขสุทธิในสัดส่วนของบริษัท (อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวหุ้นอินไซด์)