วันนี้ (6 ก.ย. 62) เวลา 10.30 น. ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเอกชน องค์กรคนพิการ ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธี “เปิดเมืองสามหมอก สู่เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพิธีลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพิธีโบกธง Kick off สู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์” โดยมี นายยุพ นานา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ และองค์กรภาคธุรกิจ เข้าร่วมงาน

รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการเสริมสร้างให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ อันเป็นสิทธิพื้นฐานและเครื่องหมายแสดงความเท่าเทียมของสังคม กระทรวง พม. โดย พก. จึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญประการหนึ่ง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (ACCESSIBILITY) โดยสร้างการมีส่วนร่วมให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดสภาพแวดล้อม การเดินทาง และบริการสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรคนพิการ ขับเคลื่อนภายใต้คณะทำงานขับเคลื่อนเมืองสามหมอก สู่เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการและคนทั้งมวล เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคนในสังคม ให้ครอบคลุมทั้งต้นทาง กลาง และปลายทาง ได้อย่างไม่มีอุปสรรค เพื่อเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง และเปิดกว้างให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกัน ให้เป็นจังหวัดที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคนหรือชุมชนอารยสถาปัตย์ โดยหวังให้เป็นตัวอย่างให้ชุมชนต่างๆ นำไปปรับปรุงและพัฒนาในจังหวัดของตนเองต่อไป

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน ประกอบด้วย พิธีลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิธีโบกธง Kick off สู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ การมอบรถสามล้อชนิดมือโยก จำนวน 4 คัน ให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณวัดพระธาตุดอยกองมู เยี่ยมชมนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างภาคประชารัฐในการทำให้เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองอารยสถาปัตย์ที่งดงามอย่างยิ่ง ทั้งนี้ กระทรวงการ พม. โดย พก. มีความยินดีและขอขอบคุณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดโครงการสำคัญอันเป็นประโยชน์สำหรับคนพิการและคนทุกกลุ่มวัย ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต่อไป”