royal coronation
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกปี 2562ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 - 14:00 น.
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
Shares :
เปิดอ่าน 10,537 ครั้ง

....

หลังจัดโครงการสร้างความเข้าใจถึงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกปี 2562 ให้กับสถานศึกษาปฐมวัย 8,345 แห่งและหน่วยงานต้นสังกัด 3,130 แห่ง ตั้งแต่ ธ.ค. 61 – มี.ค.62 ที่ผ่านมา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ฝากเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ว่า ต้องการให้นำผลไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการประเมินเชิงคุณภาพที่เน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึงนำระบบไอทีมาให้ลดภาระด้านเอกสาร

Shares :