ุ6 มกราคม 2563 กรมอุทยานแห่งชาติฯ เตรียมพร้อมการให้ความเข้าใจกับประชาชน เกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกฯ และประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
  

 

 

ติวเข้มคนอุทยานถ่ายทอดประโยชน์ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแก่งกระจาน

 

เว็ปไซด์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่า ส่วนมรดกโลกฯ กรมอุทยานแห่งชาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกฯ  และประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่

 

นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ กองการต่างประเทศ ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ และประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ให้แก่ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 

ติวเข้มคนอุทยานถ่ายทอดประโยชน์ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแก่งกระจาน

 

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อมูล และสามารถนำประเด็นสำคัญต่างๆ ไปประชุมชี้แจงหารือร่วมกับชุมชน/กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบ และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอพื้นที่เป็นมรดกโลกอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การยอมรับและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติต่อไป

 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ข้อมูลรูปแบบและวิธีการเข้าชี้แจงทำความเข้าใจกับแต่ละชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงประเด็นปัญหาที่ถูกสอบถามจากชาวบ้าน หากมีการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ซึ่งผู้อำนวยการส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ กองการต่างประเทศ ( ผอ.สมธ. )และนายมานะ เพิ่มพูล หน.อช.แก่งกระจาน ได้ช่วยให้คำแนะนำแนวทางการตอบประเด็นปัญหาข้อห่วงกังวลต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมรดกโลกต่อไป

 

 

ติวเข้มคนอุทยานถ่ายทอดประโยชน์ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแก่งกระจาน