***********************************

 

วันนี้เราอาจท่องจำว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญ แต่รู้ในรายละเอียดกันหรือไม่ว่า มีที่มาที่ไปอย่างไร

 

วันที่ 10 ธันวาคม  2475 หรือวันนี้เมื่อ 87 ปีก่อน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับถาวรฉบับแรกด้วยพระองค์เอง

 

 

10 ธ.ค.2475  ร.7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ  ด้วยฤกษ์มงคลเป็นพิเศษ

 

 

 

เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ที่ประกาศใช้เพื่อแทนรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475”

 

ข้อมูลจากสถาบันพระปกเกล้า ระบุไว้ว่า เมื่อย้อนหลังไปถึงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เมื่อมีสภาผู้แทนราษฎรชุดแรกที่มีการประชุมครั้งแรกในวันนั้น ได้มีการดำเนินงานที่สำคัญที่นอกจากตั้งรัฐบาลชุดแรก คือ รัฐบาลของพระยาโนปกรณ์นิติธาดาแล้ว ก็คือการตั้งคณะอนุกรรมการสภาไปทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ

 

 

10 ธ.ค.2475  ร.7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ  ด้วยฤกษ์มงคลเป็นพิเศษ

 

 

ดังที่มีการบันทึกเล่ากันสืบมาในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ว่าในวันนั้นหลวงประดิษฐ์มนูธรรมได้เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า “ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินฉบับนี้เป็นธรรมนูญชั่วคราว เพราะได้สร้างขึ้นมาด้วยเวลากระทันหัน อาจมีข้อบกพร่องได้ จึงควรจะได้ตั้งผู้มีความรู้ความชำนาญตรวจแก้ไขเพิ่มเติมเสียใหม่”

 

ที่ประชุมเห็นชอบ จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 7 คนภายหลัง เพิ่งมอีกสองเป็นคณะอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 9 คน

 

คณะอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดการร่างรัฐธรรมนูญอย่างรวดเร็ว พอถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2475 ก็สามารถร่างรัฐธรรมนูญได้เรียบร้อย นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามต่อสภาผู้แทนราษฎรได้ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2475 โดยให้เวลาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับร่างไปอ่านประมาณ 10 วัน และได้นำร่างรัฐธรรมนูญกลับมาเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเริ่มพิจารณารายละเอียดอีกในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2475

 

 

10 ธ.ค.2475  ร.7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ  ด้วยฤกษ์มงคลเป็นพิเศษ

 

 

หลวงประดิษฐ์มนูธรรมได้เสนอให้สภาพิจารณาทุกวันตั้งแต่เช้าจนเย็น เพื่อจะได้พิจารณาให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาสิ้นเดือนพฤศจิกายน เพราะได้มีฤกษ์วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วว่าเป็นวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เรื่องของฤกษ์ของยามนี้ พระยามโนปกรณ์เป็นผู้บอกกับที่ประชุมสภาเองว่า

 

 

“เมื่อได้นำร่างรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายทอดพระเนตรทรงมีรับสั่งว่าเป็นที่พอพระราชหฤทัย และได้ทรงแนะนำว่าการประกาศรัฐธรรมนูญนั้นเป็นของสำคัญยิ่งใหญ่ ควรจะมีพิธีรีตอง"

 

"จึงโปรดเกล้าฯ ให้โหรหลวงหาฤกษ์ยาม ได้ 3 ฤกษ์ ฤกษ์ 1 ตกวันที่ 1 ธันวาคม ฤกษ์ 2 ตกวันที่ 10 ธันวาคม ฤกษ์ 3 ไปตกกลางเดือนมกราคม จึงได้คิดว่าสำหรับฤกษ์หนึ่งนั้นเวลากระชั้นเกินไปคงไม่ทัน จึงได้กำหนดเป็นวันที่ 10 ธันวาคม … โดยที่ทรงเห็นว่ารัฐธรรมนูญนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์และเป็นของที่ควรจะให้ขลัง เพราะฉะนั้นต้องการเขียนใส่สมุดไทยซึ่งจะกินเวลาหลายวัน...”

 

 

10 ธ.ค.2475  ร.7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ  ด้วยฤกษ์มงคลเป็นพิเศษ

 

 

ในที่สุดการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญก็ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้เรียบร้อย และในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นวันพระราชทานรัฐธรรมนูญจึงเป็นวันประวัติศาสตร์ เพราะเป็นวันที่มีพิธีอย่างสำคัญ

 

ดังที่เราได้เห็นภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่พระที่นั่งอนันตสมาคม ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 โดยมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดาประธานกรรมการราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

 

*********************************