ก้องศักด ยอดมณี  ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ทำหนังสือไปถึง  นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย  จำนวน 88 สมาคม   ขอความร่วมมือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย   หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดการแข่งขัน  ที่มีการรวมตัวกันของประชาชนเป็นจำนวนมาก  อันอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( โควิด-19)

 

เว้นแต่ในกรณีที่สมาคม กีฬา มีความจำเป็นต้องจัดการแข่งขัน  โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ให้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( ศบค. ) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.อย่างเคร่งครัด

ผู้ว่ากกท.ขอ 88 สมาคมกีฬา เลื่อนกิจกรรมแข่งขันสกัดโควิด 19

ผู้ว่ากกท.ขอ 88 สมาคมกีฬา เลื่อนกิจกรรมแข่งขันสกัดโควิด 19