ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2509 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ มีสถานะเป็นกองกองหนึ่งในองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ การส่งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพของนักกีฬา และการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน ตามหลักวิชาการของวิทยาศาสตร์ และเวชศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาคนแรก

 

54 ปี "ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา" ช่วงแรกของการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับการสนับสนุนด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ จากภาควิชาเภสัชศาสตร์วิทยา ตึกสรีรวิทยา โรงพยาบาลศิริราช ต่อมาปี พุทธศักราช 2511 ได้ย้ายมาใช้บริเวณพื้นที่ใต้อัฒจันทร์ของสนามศุภชลาศัยด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ทำการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและได้มีพิธีเปิดศูนย์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2511 และในปีพุทธศักราช 2521 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ย้ายมายังสนามกีฬาหัวหมากในอาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม ทำให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬามีพื้นที่ในการทำงานแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจนมากขึ้นโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์เจริญทัศน์ จินตนเสรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในสมัยนั้น และในปี พุทธศักราช 2551 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ย้ายมาอยู่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน

 


 

จากการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบหลักการแนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกซ้อมกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (ส่วนกลาง) ทั้งนี้ให้ดำเนินการโดยเร็วและให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติสนับสนุนงบประมาณกองทุน เพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความทันสมัย และครบถ้วนครอบคลุมทุกด้านสำหรับการพัฒนานักกีฬา นอกจากนั้นแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้ใช้เงินสำรองการกีฬาแห่งประเทศไทย ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สำหรับรองรับเครื่องมืออุปกรณ์และการบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สำหรับรองรับเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนานักกีฬาของประเทศไทยให้มีศักยภาพสูง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่สำคัญ โดยเฉพาะกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่ประชาชนได้อย่างครบวงจร และเป็นการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาระดับชาติให้มีมาตรฐานระดับสากล

54 ปี "ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา"

ในปี พุทธศักราช 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยดำเนินการปรับปรุงส่วนต่างๆ ภายในอาคาร ได้แก่ ห้องทดสอบสมรรถภาพ ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ห้องตรวจรักษา และห้องกายภาพบำบัด และดำเนินการต่อเติมส่วนต่างๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางสรีรวิทยา ห้อง Altitude Training ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพการฟื้นตัว และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ห้องชีวกลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการจิตวิทยา ห้องเทคโนโลยีการกีฬา คลินิกโภชนาการ

 ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วเสร็จ ประมาณเดือนตุลาคม 2563