ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการสนทนากลุ่มรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสลากส่งเสริมกีฬา (Sports Promotion Lotto Project) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบสลากกีฬาที่เหมาะสมในประเทศไทย” โดยมีคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่มีส่วนร่วมเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม

การกีฬาแห่งประเทศไทย มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของชาติโดยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกีฬาทั้งการชมและเชียร์กีฬา และการเล่นกีฬาอย่างมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างสุขภาพและความเป็นเลิศทางการกีฬาของประชาชนในชาติ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติรวมไปถึงการสร้างรากฐานให้มีความมั่งคั่งยั่งยืนทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกีฬาการท่องเที่ยว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกีฬามากยิ่งขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์ของการกีฬาซึ่งมี 12 ด้าน รวมไปถึงการสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เมืองกีฬาอัจฉริยะ โรงพยาบาลกีฬา ตลอดจนความก้าวหน้าและความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งแต่ละด้านจำเป็นต้องมีงบประมาณในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการกีฬาในด้านต่างๆ ทำให้จำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ในการหารายได้เพิ่มนอกเหนือจากงบประมาณปกติ จึงเป็นที่มาของการศึกษาความเป็นไปได้ สำหรับการจัดตั้งกองสลากกีฬา (Sports Lotto) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีแนวทางในการศึกษาด้วยกัน 4 ด้านได้แก่ ด้านการศึกษาแนวทางในการออกสลากกีฬาที่สอดคล้องกับบริษัทและผู้บริโภคของประเทศไทย, ศึกษาเทคโนโลยีในการออกสลากประเภทต่างๆ ที่จะดำเนินการให้เหมาะสม, แนวทางในการจัดจำหน่ายการออกรางวัลและการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ถูกรางวัลของสลากกีฬาและ ศึกษาการจัดสรรรายได้จากการออกสลากรวมทั้งแนวทางในการบริหารกองทุนการกีฬา

ดร.ก้องศักด กล่าวว่า การจัดตั้งกองสลากกีฬาจะช่วยลดภาระในการพึ่งพาเงินกองทุนงบประมาณค่าใช้จ่ายปกติและทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกีฬาทำให้ประชาชนรู้สึกใกล้ชิด โดยการที่ประชาชนซื้อสลากกีฬาเพื่อมีสิทธิชิงโชคและได้รับผลตอบแทนจากการร่วมสนุกอีกด้วย อีกทั้งเป็นการผลักดันกีฬาไทยรวมไปถึงการช่วยเหลือนักกีฬาโดยการใช้สลากเป็นสื่อในการสนับสนุนกีฬาซึ่งไม่ใช่การพนันแต่อย่างใด สลากกีฬานั้นต้องมีความโปร่งใสมีความชัดเจนมีระบบตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและที่สำคัญ คือ ถูกกฎหมาย

       นอกจากนี้ ยังมีการยกระดับการมีส่วนร่วมทางการกีฬาคือการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการกีฬา โดยมีการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการประกวดออกแบบโลโก้ทางการกีฬาภาพกีฬาหนังสั้นโดยมีการพูดคุยกับภาคเอกชนให้มีการจัดตั้งกิจกรรมนี้ร่วมกันเป็นสังคมกีฬายุคใหม่เพื่อส่งเสริมและยกระดับกีฬาให้มีคุณภาพและการเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของสลากกีฬาคือ การดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถเข้าถึงกีฬาในทุกๆด้าน