ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ กกท. โดยมี นายราเชลล์  ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร ร่วมพิธี ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน

ผู้ว่าการ กกท.กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน(Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีช่องทางในการประสานงานแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ของกกท. เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นการร้องเรียนการทุจริต หรือเรื่องอื่นๆ เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งกกท. ได้เปิดช่องทางการร้องเรียนได้แก่ กล่องรับเรื่องร้องเรียน, โทรศัพท์, โทรสาร, เว็บไซท์, อีเมล์หรือทางไปรษณีย์ เป็นต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีช่องทางในการตรวจสอบและนำเสนอการทำงานที่หลากหลาย ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งหวังให้องค์กรเป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง

การเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ กกท. เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ กกท. มุ่งหวังที่จะให้การบริการด้านการร้องเรียนการนำเสนอแนวทางจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความสะดวกเป็นการเพิ่มทางเลือกเพื่อให้เข้าถึงช่องทางการร้องเรียนได้สะดวกขึ้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ กกท. จะช่วยให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับความสะดวกจากการให้บริการอีกทางเลือกหนึ่งของกกท. และเป็นการเน้นย้ำกระตุ้นเตือนถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้องค์กรเกิดการยอมรับจากบุคคลภายนอกและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีโดยรวมต่อไป”

ทั้งนี้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของกกท. จัดตั้งขึ้นณบริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเปิดทำการในวันจันทร์– ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.