ข่าว

"ประกันสังคม" เปิดเกณฑ์เบิก "เจอแจกจบ" ผู้ประกันตนได้ชดเชยเท่าไหร่ เช็คเลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประกันสังคม" เปิดเกณฑ์เบิกจ่ายค่ารักษาโควิด "เจอแจกจบ" ผู้ประกันตนสามารถเบิกเงินชดเชยย้อนหลังได้กี่บาท เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

"ประกันสังคม" อัปเดตแนวทางจ่ายค่ารักษาโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบ  โดยได้มีการลงนามในประกาศสำนักงานประกันสังคมด่วนที่สุด ที่ รง 0626/ว.2537 เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยส่งถึง ผอ.สถานพยาบาลประกันสังคมทุกแห่ง พร้อมแนบแนวทางการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ และหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามแนวทาง "เจอแจกจบ"

ด้วยคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาชุดที่ 13 มีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคโควิด19 โดยมีแนวทางการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ดังนี้

 

1.ปรับลดอัตราค่าตรวจคัดกรองด้วยวิธี ATK และ RT-PCR 2 ยีนส์ และ 3 ยีนส์ แบบสว็อปและน้ำลาย ทั้งนี้ สำหรับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

 

2.กรณีผู้ประกันตนที่ได้รับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี ATK ผลเป็นบวก(อาการสีเขียว) สามารถเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาในที่พัก ระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม

สำหรับการดูแลรักษาและแยกกักในชุมชน (Community Isolation) สำนักงานประกันสังคมจ่ายชดเชยในลักษณะเหมาจ่ายตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2565 เป็นต้นไป เว้นแต่กรณีผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับการรักษาแบบ HI และ CI ได้ให้เข้ารับการรักษาประเภทฮอสปิเทล (Hospitel) สำหรับการรักษา 7 วันในระยะเวลา 2 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย.2565

 

3.กรณีผู้ประกันตนทีได้รับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR ผลเป็นบวก ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล ให้ปรับปรุงอัตราค่าห้อง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ อุปกรณ์อื่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามระดับเตียง ระดับ 1-3

 

สำนักงานประกันสังคม พิจารณาแล้วเพื่อให้การบริการรักษาและการจ่ายเงินบริการทางการแพทย์กรณีผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สถานพยาบาลของท่านให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด ตามแนวทาง "เจอแจกจบ"
 

ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการ หรืออาการไม่รุนแรง เข้ารับบริการประเภทผู้ป่วยนอก ในสถานพยาบาลรัฐและเอกชนในระบบ "ประกันสังคม" ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2565 เป็นต้นไป โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนี้

1.ค่าบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยโรคโควิดที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แบบบริการผู้ป่วยนอก จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อราย โดยครอบคลุมรายการ ดังนี้
(1) ค่าบริการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการแยกกักตัวที่บ้าน
(2) การให้ยาที่เป็นการรักษาโรคโควิด ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร หรือยาฟาวิพิราเวียร์(เบิกจากกระทรวงสาธารณสุข) ตามแนวทางกรมการแพทย์ และหรือยารักษาตามอาการรวมค่าจัดส่ง เป็นต้น
(3) การประสานติดตามอาการเมื่อให้การดูแลครบ 48 ชั่วโมง
(4) การจัดระบบส่งต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องส่งต่อ

 

2.ค่าบริการสำหรับการให้คำปรึกษาหรือการดูแลรักษาเบื้องต้น เมื่อได้รับคำปรึกษาจากผู้ป่วยโควิด หลังให้การดูแลครบ 48 ชั่วโมงไปแล้ว เมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง หรือให้ปรึกษาอื่นๆ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 300 บาทต่อราย สำหรับหน่วยบริการที่ให้การดูแลตามข้อ 1

 

ในการนี้ แนวทาง "เจอแจกจบ" ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการแพทย์ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2565 เป็นต้นไป

 

"ประกันสังคม" เปิดเกณฑ์เบิก "เจอแจกจบ" ผู้ประกันตนได้ชดเชยเท่าไหร่ เช็คเลย

การดำเนินการดังกล่าวนั้น ให้มีผลย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 กล่าวคือ หน่วยบริการที่ให้บริการผู้ประกันตนสามารถเบิกย้อนหลังได้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด