อาจมีคนสงสัยว่า.. ทำไมจู่ๆที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีมติแต่งตั้ง"คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ" จำนวน 13 คณะ  185 คน แบ่งเป็นแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งเพิ่มเติม จำนวน 11 คณะ  อาทิ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ,คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน,คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ,คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม,คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ,คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป็นต้น
 และยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพิ่มขึ้นอีก 2 ด้าน คือ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง อธิบายว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศมาจากการที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มี"ยุทธศาสตร์ชาติ"และให้มีการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องกับ "ยุทธศาสตร์ชาติ" ดังนั้นเมื่อมียุทธศาสตร์ชาติ ก็มีกำหนดแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ จากนั้นก็มีการกำหนดแผนแม่บทการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับ"แผนยุทธศาสตร์ชาติ"

"คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆขึ้นเมื่อวันที่ 15 ส.ค.60 โดยรัฐธรรมนูญกำหนดว่าให้"คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ" มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ขณะนี้ก็ดำเนินการมาได้ 2 ปีเศษแล้ว อย่างไรก็ตามถ้าครบ 5 ปีแล้ว การปฏิรูปด้านใดยังไม่สัมฤทธิ์ผล ก็ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปด้านนั้นๆขึ้นมาทำต่อได้ นอกจากนี้รัฐธรรมนูญได้กำหนดสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนไว้ 2 เรื่อง คือปฏิรูปตำรวจและการศึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆที่ตั้งขึ้นมา ผมเข้าใจว่าการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมายังทำไม่ได้ผลจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษางอกขึ้นมาในครั้งนี้และในด้านสังคมอาจมีการมองว่าเรื่องของวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่จะต้องผลักดันโดยเฉพาะ จึงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯเพิ่มขึ้นมา ส่วนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่มีอยู่เดิมจำนวน11 คณะ ที่ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มในครั้งนี้ก็เพราะมีบางคนพ้นตำแหน่งกรรมการไปหรือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศบางด้าน เดิมไม่ได้แต่งตั้งกรรมการครบเต็มจำนวนที่กฎหมายกำหนด จึงได้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเข้าไปให้ครบ"

#แล้วผ่านไป 2 ปีเศษผลงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นอย่างไรบ้าง

อ.เจษฎ์ มองว่า โดยภาพรวมผ่านมา 2 ปีเศษ ผลงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ที่จะให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมยังไม่ค่อยมี แต่ก็ได้มีข้อเสนอในเรื่องการปฏิรูปประเทศไปยังรัฐบาลพอสมควร แต่มันไปเกี่ยวข้องกับกลไกภาครัฐ เพราะฉะนั้นถ้าองคาพยพภาครัฐไม่เดิน ก็ลำบากที่จะปฏิรูปได้  ต้องอาศัยความจริงใจจากองคาพยพภาครัฐด้วย ทั้งรัฐบาล ส.ส. ส.ว. ต้องช่วยกันในเรื่องปฏิรูป ถ้าไม่เอาด้วยกับที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอไป ก็ยากที่จะสำเร็จ"

#การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆเพิ่ม เป็นการสืบทอดอำนาจตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีหรือไม่

ไม่ใช่การสืบทอดอำนาจ เป็นเพียงเครื่องมือในการช่วยรักษาเสถียรภาพอำนาจได้ แต่ไม่ใช่เครื่องมือในการสืบทอดอำนาจ ไม่ถึงขนาดธำรงไว้ซึ่งอำนาจหลัก มันเป็นอำนาจรองๆที่เป็น"ตัวช่วย"เท่านั้นเอง 

 สำหรับ"ยุทธศาสตร์ 20 ปี" ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 6 ชุด เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 60 จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆและเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อดำเนินการแล้ว