นี่..อาจเป็นตัวชี้วัดเพื่อหาคำตอบว่า กองทัพควรยกเลิกการเกณฑ์ทหาร แล้วเปลี่ยนมาสมัครใจได้หรือไม่

        ทันทีที่กระทรวงกลาโหม ออกประกาศอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551ให้กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รับบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันและรักษาความมั่นคงหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ซึ่งเป็นการเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทหารประจำการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                 ชิมลาง ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ทบ.รับสมัครทหาร 4 ปีอัดโบนัส

 

           โดยต้องเป็นชายไทย ที่เป็นทหารกองหนุนมีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพล หรือบุคคลซึ่งเป็นกำลังสำรองประเภทหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังตามกฎหมายว่าด้วยกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว

        ตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่ 9 ธ.ค.2562 ถือเป็นวันแรกที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)จะเปิดรับสมัครชายไทยสอบคัดเลือกเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของกองทัพบก ไปจนถึงวันที่ 8 ม.ค.2563 แบบสัญญาจ้าง 4 ปีและสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีก4 ปี บรรจุเป็นครูฝึก,ผู้ช่วยครูฝึก วิชาทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารช่างทหารสื่อสาร วิชาผสมเหล่า ในตำแหน่ง ผู้บังคับหมวด รองผู้บังคับหมวด กองร้อยมณฑลทหารบก และตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดจะไปประจำศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก 34 แห่งทั่วประเทศ ส่วนมณฑทหารบกที่ 11 เป็นหน่วยเดียวที่ให้ลงที่กองร้อยบริการมณฑลทหารบกที่ 11 

 

ชิมลาง ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ทบ.รับสมัครทหาร 4 ปีอัดโบนัส

 

         คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าสมัคร ต้องเป็นกำลังพลสำรองที่มีรายชื่อในบัญชีบรรจุกำลัง อาทิ เคยเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการหรือเคยเป็นพลทหาร, เป็นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร หรือ รด.ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 5  จำนวน 243 อัตรา 

      แบ่งเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร 64 อัตรา อายุระหว่าง 18-30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.2533 ถึง 31 ธ.ค.2545)จบการศึกษาปริญญาตรี

       และนายทหารประทวน  179 อัตรา อายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.2538 ถึง 31ธ.ค.2545)จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า 

 

ชิมลาง ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ทบ.รับสมัครทหาร 4 ปีอัดโบนัส

 

       สำหรับเอกสารใช้สมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป, สําเนาคุณวุฒิการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองจากมณฑลทหารบกว่า เป็นกำลังพลสำรองที่มีรายชื่อในบัญชีบรรจุกำลัง(สามารถผ่อนผันได้ โดยให้ยื่นเพิ่มเติมวันสอบสัมภาษณ์ แต่ต้องมีหนังสือสำคัญทางทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 หรือ สด.8ฉบับจริงในวันยื่นเอกสาร)

      ส่วนอัตราเงินเดือน นายทหารสัญญาบัตร ประมาณ 15,000 บาท ส่วนนายชั้นประทวน ประมาณ 10,000 บาท พร้อมสิทธิต่างๆ
       และเมื่อครบสัญญาว่าจ้างรับราชการจะได้เงินก้อนพิเศษ 2.5×4 หรือ 8  (อายุราชการ)×เงินเดือนเดือนสุดท้าย แต่หากทำงานไม่ครบตามสัญญาว่าจ้างโดยลาออกก่อน 2 ปี จะต้องจ่ายค่าปรับ

 

ชิมลาง ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ทบ.รับสมัครทหาร 4 ปีอัดโบนัส

 

         ขณะเดียวกันจะต้องคืน 'ยศทหาร'หากครบสัญญาว่าจ้าง นั้นหมายความว่า หากก่อนการสมัคร ผู้สมัครติดยศ ว่าที่ร้อยตรี หรือ สิบตรี เมื่อได้รับการบรรจุเป็นทหารเป็นการชั่วคราว อาจได้ติดยศเป็น ร้อยตรี หรือ ร้อยเอก ในวันที่ครบสัญญาว่าจ้างจะต้องกลับไปใช้ยศเดิม คือ ว่าที่ร้อยตรี หรือ สิบเอก

      ผู้สมัครทั้งหมดต้องเข้าสอบภาควิชาการ ในวันที่ 19 ม.ค.2563 ได้แก่ หลักการใช้ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษพื้นฐานและไวยากรณ์,ความรู้ทั่วไป,ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรมและเหตุการณ์ปัจจุบัน แต่ผู้สมัครทหารสัญญาบัตร ต้องสอบเพิ่มเติม วิชาทหาร- พื้นฐานวิชาทหารราบ ทหารม้า ทหารปืน ทหารช่าง ทหารสื่อสาร และอุดมการณ์ทหารตามคู่มือนักศึกษาวิชาทหารปี 3 และวิชาครูทหาร(สำหรับสัญญาบัตร) ตามตำราปี 5 รวมเหล่าวิธีสอนเทคนิคการพูด การเตรียมการสอนการประเมินผล

      เมื่อผ่านเข้ารอบ 2 จะมีคะแนนช่วยคือสิทธิคะแนนเพิ่มเติมใช้จากหลักฐาน รด.3 ใบจบ  รด.ปี3/5 ตามชั้นสูงสุดแบ่งเป็น
     ปี 5 เพิ่มให้ 10 คะแนนใน 100 คะแนน,ปี 4 เพิ่มให้ 6 คะแนน 100 คะแนน และปี 3 เพิ่มให้ 3 คะแนนใน 100 คะแนน และหากมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุตรทหารข้าราชการ,ลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพบก ได้คะแนนเพิ่มเติม

       จากนั้นทดสอบสมรรถภาพร่างกายใน 3 สถานีแบ่งเป็นอายุ 18 ถึง 28 ปี ดันพื้น 22 ครั้ง ลุกนั่ง  34 ครั้ง ใน 2 นาที วิ่ง 800 เมตรภายใน 3.15 นาที

      ส่วนกลุ่มที่มีอายุ 29 ถึง 30 ปี ดันพื้น 20 ครั้ง,ลุกนั่ง 30 ครั้งภายใน 2 นาที,วิ่ง 800 เมตรภายใน 3.30 นาที และประกาศผลขั้นสุดท้ายในวันที่ 21 ก.พ.2563 พร้อมให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว เพื่อเลือกตำแหน่งที่อยู่ตามอัตราที่บรรจุต่อไป