พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ ‘พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา’ เป็นนายกรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้ว

 

          นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทยได้แถลงแนวทางทำงานที่เปรียบเหมือนคำมั่นสัญญาดังความที่แจ้งให้ทราบ ซึ่งหากทำได้ก็จะทำให้ประเทศชาติเดินหน้าไปด้วยดี

 

 


  
          ต่อไปก็จะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศต่อไป ซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นรัฐมนตรีเสียงปริ่มน้ำ อาจจะมีปัญหาต่างๆ ตามมาหรือพูดให้ตรงประเด็นคือรัฐบาลชุดนี้มีเสถียรภาพไม่มั่นคง
  
          หากนายกรัฐมนตรี ‘พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา’ นำครม.ทำงานได้ดีแล้ว ประชาชนชาวไทยจะเป็นคนให้คะแนน และอย่าลืมคำมั่นสัญญาที่แถลงไว้หลังจากรับพระบรมราชโองการแล้วว่า

  

 

          ขอยืนยันว่าจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ จะเพียรพยายามมุ่งมั่นทำงาน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกสาขาอาชีพ ทุกช่วงอายุ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในทุกด้าน
  
          ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็ง
  
          ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ด้วยการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงินการคลัง และเอกชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ


          เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี
 
          สร้างสรรค์สังคมให้มีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เกื้อกูลกันในทุกโอกาสเพื่อความกินดีอยู่ดีและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน

          พร้อมจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติแห่งสถาบันชาติ ศาสนา ตลอดจนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


  

 

          คุณ ‘บุญถึง’ โคราช ส่งจดหมายเรื่องการสร้างมอเตอร์เวย์ที่ต่อไปจะเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของการเดินทางและจะเป็นการดียิ่งหากรัฐบาลจะเชื่อมต่อขยายเส้นทางไปทั่วประเทศ
  
          ปัญหาที่ผ่านมาจากมอเตอร์เวย์คือมีเสียงเรียกร้องให้เก็บค่าผ่านทางลดลง เพราะอันที่จริงแล้วรัฐบาลต้องดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยการสร้างมอเตอร์เวย์ด้วยเงินภาษีที่เก็บไป

          ขอแจ้งให้เตรียมการบริการดูแลรักษามอเตอร์เวย์ให้ดีมีมาตรฐาน โดยเฉพาะระบบความปลอดภัยซึ่งจะต้องมาก่อน
อ๊อด เทอร์โบ


 


 มอเตอร์เวย์ใยแมงมุม
 เส้นเลือดการเดินทาง

          ผมเป็นคนโคราช เวลานี้ดีใจมากๆ ครับที่มอเตอร์เวย์สายบางปะอินไปโคราชบ้านผมจะเปิดใช้ในอีก 3 ปีข้างหน้าคือ พ.ศ.2565 ซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อนผมเคยส่งรูปเส้นทางนี้มาให้ดูแล้วสวยงามมากๆ ซึ่งต่อไปจะเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของการเดินทาง เพราะที่ผ่านมาการจราจรติดขัดมากๆ โดยเฉพาะเวลาเทศกาล วันหยุดยาวอย่างปีใหม่-สงกรานต์ ฯลฯ
  
          นอกจากนี้ผมได้ติดตามข่าวมา ปรากฏว่าทางกรมทางหลวงจะทำมอเตอร์เวย์อีกหลายสายซึ่งผมขอเป็นสื่อกลางนำมาแจ้งให้ทราบ ซึ่งมีไปทั่วทุกภาคเหมือนใยแมงมุม
  
          ที่น่าตกใจคือมอเตอร์เวย์ใช้เงินสร้างแพงมากกว่าทางหลวงปกติหลายเท่า เพราะเป็นทางพิเศษจะไม่มีถนนตัดผ่านและจะมีการเก็บเงินผ่านทางด้วย
  
          มีข่าววันก่อนที่อยากแจ้งว่า ทางรัฐบาลให้เอกชนเข้ามาร่วมทุนและขอสรุปโครงการมอเตอร์เวย์ว่า

          ความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) กำลังก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 3 สาย คือ สายพัทยา-มาบตาพุด วงเงินลงทุน 20,000 ล้านบาท ระยะทาง 32 กิโลเมตร (กม.)

          ขณะนี้ถือเป็นตามแผนงานที่กำหนด, สายบางปะอิน-นครราชสีมา วงเงินลงทุน 59,400 ล้านบาท ระยะทาง 196 กม. ที่การก่อสร้างเดินหน้าตามแผนงาน และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี วงเงินลงทุน 43,700 ล้านบาท ระยะทาง 96 กม. ก็เดินหน้าได้ตามแผน
  
          สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์สายนครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กม. วงเงิน 63,998 ล้านบาท โดยจะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน ล่าสุดอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คาดว่าโครงการนี้จะเริ่มก่อสร้างปี 2563 และมีนักลงทุนจีนให้ความสนใจโครงการดังกล่าว
  
          มอเตอร์เวย์สายพัทยา-มาบตาพุด อยู่ระหว่างติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางโดยจะเปิดให้บริการเดือนเมษายน 2563 ส่วนสายบางใหญ่-กาญจนบุรี เดิมมีกำหนดเปิดพร้อมสายบางปะอิน-นครราชสีมา แต่มีปัญหาเรื่องของการเวนคืนที่ดิน
 
          ที่ผมเป็นห่วงกังวลคือการดูแลบำรุงรักษาและระบบความปลอดภัย เพราะรถบนมอเตอร์เวย์ใช้ความเร็วสูงอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
บุญถึง (โคราช)
